Ba­ka nes­ta­le: Ra­di­la je na Ši­pa­nu i proš­la je tim ka­na­lom sto pu­ta

Ra­di­li su do kas­no jer su tre­ba­li pri­pre­mi­ti res­to­ran za 119 gos­ti­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - El­vis.spre­cic@ve­cer­nji.net

“Dok se ovo sve sku­pa do­ga­đa­lo, ni­jed­nom ni­sam iz­gu­bio svi­jest. Kad smo se do­če­pa­li ogra­de, po­pe­li smo se br­zi­nom mu­nje” El­vis Spre­čić – Di­je­te mo­je jad­no, i la­ni je ra­di­la na Ši­pa­nu u tom res­to­ra­nu. Preš­la je taj ka­nal sto­ti­nu pu­ta... – iz­go­vo­ri­la je Ani­ca Vu­le­tić te se po­tom usred re­če­ni­ce za­us­ta­vi­la. Ba­ka Ma­ri­ne Vu­le­tić (22), ko­ja s još osme­ro lju­di bi­la na gu­me­nja­ku u ko­ji je u uto­rak na­ve­čer u Ko­lo­čep­skom ka­na­lu ko­ji di­je­li Du­brov­nik i otok Ši­pan uda­rio brod Luč­ke ka­pe­ta­ni­je, ni­je smo­gla sna­ge za nas­ta­vak raz­go­vo­ra. – Ni­su nam ni­šta ja­vi­li, bro­jim sva­ku se­kun­du i sa­mo če­kam, če­kam, če­kam... Opros­ti­te, pre­te­ško mi je sve ovo – ka­za­la je i spus­ti­la slu­ša­li­cu.

Do ti­je­la mo­ra­li kroz šu­ma­rak

Za­bri­nu­tost i iš­če­ki­va­nje ri­je­či su ko­ji­ma se u če­t­vr­tak naj­bo­lje mo­glo opi­sa­ti ono kroz što su pro­la­zi­le obi­te­lji i pri­ja­te­lji put­ni­ka s gu­me­nja­ka ko­ji su pos­ta­li žr­tva­ma naj­ve­će po­mor­ske tra­ge­di­je u po­vi­jes­ti Hr­vat­ske. I dok su ti­je­la vo­di­te­lja res­to­ra­na “Bowa” Ale­na Pe­ri­ši­ća, Je­le Ko­baš iz Ve­li­ke Go­ri­ce i Bar­ryja Ban­du­ra iz Sto­na pro­na­đe­na još u sri­je­du, u če­t­vr­tak su do za­klju­če­nja ovog iz­da­nja no­vi­na pro­na­đe­na još dva ti­je­la, ali pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma bi­la su u ja­ko lo­šem sta­nju pa iz Na­ci­onal­ne sre­diš­nji­ce za us­kla­đi­va­nje tra­ga­nja i spa­ša­va­nja na mo­ru ni­su že­lje­li iz­la­zi­ti s iden­ti­te­ti­ma pro­na­đe­nih oso­ba. Uz već spo­me­nu­tu Ma­ri­nu Vu­le­tić iz Du­brov­ni­ka, ko­ja je tre­ba­la ra­di­ti kao ko­no­ba­ri­ca, me­đu

U ak­ci­ji spa­ša­va­nja su­dje­lu­je čak 12 bro­do­va, po­li­cij­ski he­li­kop­ter, gu­me­njak HGSS-a, dva pod­mor­ska plo­vi­la, ro­ni­oci

Da­ni­el Ko­baš, nje­go­va maj­ka Je­la i To­mis­lav Be­lak. Za Da­ni­elom Ko­ba­šem i To­mis­la­vom Be­la­kom i da­lje tra­ga­ju

Tra­ga se i za Bo­ja­nom Sto­ilj­ko­vi­ćem

Ma­ri­na Vu­le­tić bi­la je naj­mla­đa

Bar­ry Ban­dur je iz Sto­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.