S grob­lja otu­đi­li va­ze, a s cr­k­ve ba­kre­ne olu­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

oni­ma za ko­ji­ma se u če­t­vr­tak i da­lje tra­ga­lo bi­li su i Da­ni­el Ko­baš iz Ve­li­ke Go­ri­ce, To­mis­lav Be­lak iz Ši­be­ni­ka te Bo­jan Sto­ilj­ko­vić, ina­če dr­žav­lja­nin Sr­bi­je ko­ji već du­go ži­vi u Du­brov­ni­ku. U ak­ci­ji spa­ša­va­nja ko­ja je uš­la u dru­gi dan pre­tra­ži­va­no je ši­re po­dru­čje Ko­lo­čep­skog ka­na­la, a u njoj je su­dje­lo­va­lo ukup­no se­dam služ­be­nih bro­do­va, od ko­jih dva po­li­cij­ska te je­dan gu­me­njak Hr­vat­ske gor­ske služ­be spa­ša­va­nja. Uz njih u po­tra­gu za stra­da­li­ma uklju­či­lo se i pet pri­vat­nih plo­vi­la, a po­ma­gao im je i po­li­cij­ski he­li­kop­ter ko­ji je ci­je­li dan nad­li­je­tao ka­nal. U pod­mor­sku pre­tra­gu bi­li su uklju­če­ni i po­li­cij­ski ro­ni­oci te dva pod­mor­ska vo­zi­la oprem­lje­na so­na­ri­ma, dok su kop­no uz oba­lu pre­tra­ži­va­li broj­ni po­li­caj­ci te pet­na­est pri­pad­ni­ka HGSS-a. – Pro­naš­li smo ti­je­lo bez di­je­lo­va no­gu u Ston­skom ka­na­lu, ali zbog pli­ći­ne mu ni­je mo­gao pri­ći ni­je­dan od bro­do­va pa smo an­ga­ži­ra­li eki­pu da kop­ne­nim pu­tem kroz šu­ma­rak po­ku­ša do­ći do nje­ga. Još ni­smo si­gur­ni je li ri­ječ o že­ni ili mu­škar­cu – ka­zao je u če­t­vr­tak je­dan od lju­di ko­ji su­dje­lu­ju u po­tra­zi.

Opo­rav­lja se na­kon ope­ra­ci­je

Ina­če, Pe­ri­šić se s ne­ki­ma od lju­di ko­ji su bi­li u gu­me­nja­ku već idu­ćeg da­na tre­bao vra­ti­ti na Ši­pan da bi ugos­tio sku­pi­nu od 119 lju­di ko­li­ko ih je tre­ba­lo sti­ći u res­to­ran, a stra­da­li čla­no­vi po­sa­de upra­vo su zbog tog do­ga­đa­ja u uto­rak do kas­no uve­čer os­ta­li na oto­ku ka­ko bi sve sti­gli pri­pre­mi­ti. Vik­tor Mar­ko­ta ko­ji je, prem­da mu je u tre­nut­ku uda­ra slom­lje­na ključ­na kost, uz Ve­li­mi­ra Šet­ku je­di­ni us­pio pre­ži­vje­ti ha­va­ri­ju, tre­nu­tač­no se na­kon ope­ra­ci­je opo­rav­lja u Op­ćoj bol­ni­ci Du­brov­nik. – Dok se ovo sve sku­pa do­ga­đa­lo, ni­jed­nom ni­sam iz­gu­bio svi­jest. Kad smo se do­če­pa­li ogra­de, po­pe­li smo se br­zi­nom mu­nje. Po­mo­gli smo iz­vla­či­ti Ale­na iz mo­ra i tu me već ma­lo po­če­lo bo­lje­ti, ali mo­ra­lo se spa­si­ti sve što se mo­glo – ka­zao je Mar­ko­ta za DuList.

Dvo­ji­ca ma­lo­ljet­ni­ka osum­nji­če­na su za vi­še kra­đa, pri­op­ći­la je osječ­ka po­li­ci­ja. Sum­nja se da su mla­di­ći u trav­nju na po­dru­čju Be­liš­ća ukra­li va­ze s grob­lja, ba­kre­ne olu­ke s cr­k­ve te po­su­du s go­ri­vom iz ško­le. Za­što im je sve to tre­ba­lo, ni­je pri­op­će­no, no ukup­na je šte­ta ne­ko­li­ko ti­su­ća ku­na. Grob­lja su im oči­to bi­la naj­dra­ža me­ta jer su va­ze i ukra­se ukra­li i s grob­lja u Na­ši­ca­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.