Su­đe­nje biv­šem mi­nis­tru kul­tu­re po­či­nje u svib­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Su­đe­nje Be­ris­la­vu Ši­pu­šu, biv­šem mi­nis­tru kul­tu­re u Vla­di Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, po­čet će 22. svib­nja, od­lu­če­no je na pri­prem­nom ro­či­štu na Žu­pa­nij­skom su­du. Op­tu­žen je za zlo­po­ra­bu po­lo­ža­ja jer je služ­be­nim kar­ti­ca­ma pla­ćao pri­vat­ne tro­ško­ve. Dio nov­ca je vra­tio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.