Ov­dje sam do­go­va­rao Lju­bo­je­vi­ćev tran­sfer

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Na ovo­me sam su­du, s ta­daš­njim pred­sjed­ni­kom su­da Ni­nos­la­vom Lju­bo­je­vi­ćem, ko­ji je bio član op­tuž­nog vi­je­ća u ovom pos­tup­ku, do­go­va­rao po­dje­lu tran­sfe­ra nje­go­va si­na Go­ra­na – iz­ja­vio je Ma­mić. Za­što ni­je tra­žio Lju­bo­je­vi­će­vo iz­u­ze­će iz vi­je­ća, objas­nio je kas­ni­je no­vi­na­ri­ma. – Šu­tio sam jer znam da sam prav, ni­sam htio čo­vje­ka iz­vr­ga­va­ti pro­ble­mu, že­lio sam ubr­za­ti pos­tu­pak, da se prav­da i is­ti­na doz­na­ju čim pri­je – re­kao je on. Iz­ja­vio je i ka­ko bi “re­zao ru­ke ono­me tko ošte­ti pro­ra­čun”. – Ako ne zna­te da je pred­sjed­nik ovo­ga su­da sa mnom pot­pi­si­vao aneks, da sam u osječ­kom za­tvo­ru pre­go­va­rao s po­koj­nim An­tu­nom No­va­li­ćem za do­la­zak Da­ni­je­la Pra­nji­ća, ne­će­te ni vi ni jav­nost ra­zu­mje­ti da ja ni­sam lo­pov, ne­go tvo­rac no­vog i us­pješ­nog Di­na­ma – po­ru­čio je Ma­mić su­cu. – Dos­ta! – re­agi­rao je na to su­dac Kruš­lin. (slš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.