Ured­ba zbog ko­je su se stvo­ri­le gu­žve stu­pi­la je na sna­gu 7. trav­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - BRUXELLES

Na sas­tan­ku bi mo­gao bi­ti i pred­sjed­nik Europ­skog vi­je­ća Do­nald Tusk, a raz­go­va­rat će na mar­gi­na­ma sum­mi­ta EU To­mis­lav Kras­nec Pred­sjed­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je Je­an-Cla­ude Jun­c­ker spre­man je u su­bo­tu u Bruxel­le­su raz­go­va­ra­ti s pre­mi­je­ri­ma Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je, An­dre­jem Plen­ko­vi­ćem i Mi­rom Ce­ra­rom, o no­voj eu­rop­skoj ured­bi ko­ja je u pr­vim tjed­ni­ma pri­mje­ne stvo­ri­la nes­nos­ne gu­žve na hr­vat­sko-slo­ven­skim gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma. Jun­c­ke­ro­vu sprem­nost da po­sre­du­je u rje­ša­va­nju nas­ta­log pro­ble­ma po­t­vr­di­li su nam ju­čer služ­be­no u Eu­rop- skoj ko­mi­si­ji, a iz dru­gog iz­vo­ra nes­luž­be­no je naj­av­lje­no da bi sas­tan­ku mo­gao pri­sus­tvo­va­ti i pred­sjed­nik Europ­skog vi­je­ća Do­nald Tusk. Pre­dvi­đe­no je da se raz­go­va­ra na mar­gi­na­ma sum­mi­ta še­fo­va dr­ža­va i vla­da 27 čla­ni­ca EU, ko­ji se u su­bo­tu odr­ža­va na te­mu Brexi­ta tj. po­čet­ka pre­go­vo­ra o iz­la­sku Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz EU. Za­sad ne­ma in­for­ma­ci­ja da je Jun­c­ker od­go­vo­rio na pi­smo pred­sjed­ni­ci Ko­lin­di Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, ko­ja se pred­sjed­ni­ku Ko­mi­si­je pi­sme­no ža­li­la na pos­tu­pa­nje slo­ven­skih vlas­ti u pri­mje­ni ured­be. Ured­ba je, pod­sje­ti­mo, stu­pi­la na sna­gu 7. trav­nja i obve­za­la dr­ža­ve čla­ni­ce da na vanj­skim gra­ni­ca­ma pro­vo­de sus­tav­ne kon­tro­le put­nih is­pra­va svih dr­žav­lja­na EU, ko­ji su pri­je pre­la­zi­li gra­ni­ce bez sus­tav­nih, sa­mo uz po­vre­me­ne kon­tro­le. No­va ured­ba do­pu­šta da, kad se stva­ra­ju gu­žve, sus­tav­ne kon­tro­le bu­du pri­vre­me­no uki­nu­te i za­mi­je­nje­ne ci­lja­ni­ma, ali tak­ve pri­vre­me­ne de­ro­ga­ci­je nuž­no je oprav­da­ti pi­sa­nom pro­cje­nom ri­zi­ka. – Ko­mi­si­ja je vr­lo do­bro svjes­na iz­a­zo­va s ko­ji­ma su su­oče­ne slo- ven­ske i hr­vat­ske vlas­ti u pro­na­la­sku pra­ve rav­no­te­že pri pri­mje­ni no­vih pra­vi­la. Su­ra­đu­je­mo sa svim dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma ka­ko bi se no­va pra­vi­la pri­mje­nji­va­la na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin, bez učin­ka na pro­tok pro­me­ta i bez kom­pro­mi­ti­ra­nja stup­nja si­gur­nos­ti – po­ru­či­la je ju­čer glas­no­go­vor­ni­ca EK To­ve Er­nst. I Hr­vat­ska i Slo­ve­ni­ja, kao i sve dru­ge čla­ni­ce s pra­vom gla­sa o ovoj ured­bi, gla­sa­le su “za” kad se o to­me od­lu­či­va­lo u Vi­je­ću, a od hr­vat­skih pred­stav­ni­ka osob­no su o to­me od­lu­či­va­li i mi­nis­tar Vla­ho Ore­pić (na mi­nis­tar­skom Vi­je­ću za unu­tar­nje pos­lo­ve) i pre­mi­jer Plen­ko­vić (na Eu­rop­skom vi­je­ću). No, da je i gla­sa­la pro­tiv, Hr­vat­ska ni­je mo­gla za­us­ta­vi­ti usva­ja­nje ured­be jer ni­je bi­la nuž­na jed­no­glas­na od­lu­ka, ne­go je bi­la do­volj­na kva­li­fi­ci­ra­na ve­ći­na, a hr­vat­ski glas u Vi­je­ću vri­je­dio je 0,96%. Slo­ven­ski glas vri­je­dio je 0,47%, ta­ko da ni Slo­ve­ni­ja, ko­ja je u Vi­je­ću uo­či gla­sa­nja upo­zo­ri­la da je pri­mje­na ured­be za­miš­lje­na pres­tro­go i da bi mo­gla do­ves­ti do stva­ra­nja gu­žvi, ni­je mo­gla za­us­ta­vi­ti usva­ja­nje.

I Hr­vat­ska i Slo­ve­ni­ja gla­sa­le su “za” kad se o toj spor­noj ured­bi od­lu­či­va­lo u Vi­je­ću

Jun­c­ke­ro­vu sprem­nost da po­sre­du­je u rje­ša­va­nju nas­ta­log pro­ble­ma po­t­vr­di­li su ju­čer služ­be­no u EK

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.