EK pri­ja­vio Hr­vat­sku zbog hi­po­te­kar­nih kre­di­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (San­dra Velj­ko­vić)

Di­rek­ti­vom ko­ju Hr­vat­ska ni­je pre­ni­je­la u svo­je za­ko­no­dav­s­tvo že­li se za­šti­ti­ti po­tro­ša­če od pre­za­du­že­nos­ti Eu­rop­ska ko­mi­si­ja pri­ja­vi­la je Hr­vat­sku Su­du EU jer ni­je u svo­je za­ko­no­dav­s­tvo pre­ni­je­la di­rek­ti­vu o hi­po­te­kar­nim kre­di­ti­ma. Tom se di­rek­ti­vom že­le po­bolj­ša­ti mje­re za­šti­te po­tro­ša­ča uvo­đe­njem od­go­vor­nog pos­tu­pa­nja pri da­va­nju zaj­mo­va ka­ko bi se iz­bje­glo po­nav­lja­nje kri­ze s na­pu­ha­va­njem ba­lo­na na tr­ži­štu ne­kret­ni­na. Pri­ja­va Su­du tre­ći je ko­rak u pro­ce­du­ri kaž­nja­va­nja dr­ža­va ko­je ne pre­no­se ili ne pro­vo­de za­ko­ne EU i u kraj­njoj fa­zi mo­že re­zul­ti­ra­ti nov­ča­nim kaz­na­ma. Di­rek­ti­va o hi­po­te­kar­nim kre­di­ti­ma do­ne­se­na je u ve­lja­či 2014., a rok za pre­no­še­nje u za­ko­no­dav­s­tvo is­te­kao je 21. ožuj­ka 2016. Ka­ko po­jaš­nja­va­ju u Ko­mi­si­ji, cilj je te di­rek­ti­ve da se po­tro­ša­či­ma pru­ža­ju jas­ni­je in­for­ma­ci­je na­kon uvo­đe­nja Europ­skog stan­dar­di­zi­ra­nog in­for­ma­tiv­nog obras­ca (ESIS), što će zaj­mo­prim­ci­ma omo­gu­ći­ti da bo­lje ra­zu­mi­ju ri­zi­ke po­ve­za­ne s hi­po­te­kar­nim ugo­vo­rom te da us­po­re­đu­ju po­nu­de i tra­že naj­bo­lji kre­dit­ni pro­izvod uz naj­po­volj­ni­je uvje­te. Eu­rop­skim stan­dar­di­ma za pro­cje­nu kre­dit­ne spo­sob­nos­ti pod­no­si­te­lja zah­tje­va za hi­po­te­kar­ni kre­dit omo­gu­ćit će se bo­lja za­šti­ta naj­ra­nji­vi­jih po­tro­ša­ča od pre­za­du­že­nos­ti. Di­rek­ti­vom se uvo­de i na­če­la za iz­da­va­nje do­pu­šte­nja za obav­lja­nje dje­lat­nos­ti kre­dit­nih po­sred­ni­ka i re­gis­tra­ci­ju. Kre­dit­ni po­sred­ni­ci ko­ji is­pu­nja­va­ju pro­pi­se do­bit će pris­tup po­tro­ša­či­ma na je­dins­tve­nom tr­ži­štu pu­tem re­ži­ma pu­tov­ni­ca. To će zaj­mo­dav­ci­ma osi­gu­ra­ti no­ve pos­lov­ne pri­li­ke te će bi­ti ko­rak pre­ma stva­ra­nju je­dins­tve­nog europ­skog hi­po­te­kar­nog tr­ži­šta, od ko­jeg se oče­ku­ju po­ve­ća­nje kon­ku­rent­nos­ti i sni­ža­va­nje ci­je­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.