Za­us­ta­vit će­mo su­lu­do za­du­že­nje Op­će bol­ni­ce za 90 mi­li­ju­na ku­na

Mi­ro Tot­ger­ge­li na­mje­ra­va pre­ki­nu­ti 20-go­diš­nju vla­da­vi­nu Da­mi­ra Baj­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­ni­jel Pre­rad da­ni­jel.pre­rad@ve­cer­nji.net SISAK

Žu­pan Bajs gur­nuo je Op­ću bol­ni­cu u kre­dit od 90 mi­li­ju­na ku­na ko­ji će ugro­zi­ti i bol­ni­cu i žu­pa­ni­ju te zdrav­s­tve­ni stan­dard Mi­ro Tot­ger­ge­li, 45-go­diš­nji sa­bor­ski zas­tup­nik i pred­sjed­nik žu­pa­nij­ske or­ga­ni­za­ci­je HDZ-a, na­mje­ra­va pre­ki­nu­ti 20-go­diš­nju vla­da­vi­nu Da­mi­ra Baj­sa u Bje­lo­var­sko-bi­lo­gor­skoj žu­pa­ni­ji. Taj Gru­biš­no­po­ljac, ma­gis­tar elek­tro­teh­ni­ke, kan­di­dat je za žu­pa­na ko­ali­ci­je HDZ, HSS, HSLS.

Oči­to je puk­la lju­bav iz­me­đu žu­pa­na Da­mi­ra Baj­sa i HDZ-a s ob­zi­rom na to da je HDZ u Skup­šti­ni po­du­pi­rao ci­je­li man­dat nje­go­vu po­li­ti­ku? Zbog če­ga je do to­ga doš­lo?

U po­li­ti­ci ne­ma lju­ba­vi, pos­to­ji sa­mo su­rad­nja. HDZ je pri­je če­ti­ri go­di­ne osvo­jio naj­vi­še vi­jeć­nič­kih man­da­ta za Žu­pa­nij­sku skup­šti­nu, no s 12 ru­ku ni­je mo­gao sas­ta­vi­ti ve­ći­nu pa se iš­lo u su­rad­nju sa žu­pa­nom. No su­rad­nja ni­je bi­la do kra­ja ko­rek­t­na, a to se mo­že naj­bo­lje vi­dje­ti na pro­jek­tu zgrad­nje no­ve bol­ni­ce. U sr­p­nju smo kod ta­daš­njeg mi­nis­tra zdrav­s­tva do­go­vo­ri­li da se do­ku­men­ta­ci­ja pri­la­go­di na­tje­ča­ji­ma ka­ko bi se po­vuk­la sred­stva iz fon­do­va EU. Do­go­vor je bio da se u sklo­pu pos­to­je­će gra­đe­vin­ske do­zvo­le uči­ne pro­mje­ne i da se dio sa­dr­ža­ja gra­di kas­ni­je. Žu­pan ni­je po­što­vao taj do­go­vor i ni­je pri­la­go­dio do­ku­men­ta­ci­ju pa je sa­da gur­nuo Op­ću bol­ni­cu u kre­dit od 90 mi­li­ju­na ku­na ko­ji će ugro­zi­ti i bol­ni­cu i žu­pa­ni­ju.

Bajs vas je pri­je če­ti­ri go­di­ne po­bi­je­dio na iz­bo­ri­ma za žu­pa­na, a vi ste nje­ga ta­ko­re­ći po­ra­zi­li 2015. go­di­ne ka­da ste do­bi­li vi­še pre­fe­ren­ci­jal­nih gla­so­va na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma? Sa­da ste sa­bor­ski zas­tup­nik i poz­na­ti­ji jav­nos­ti. Kak­ve re­zul­ta­te oče­ku­je­te 21. svib­nja?

HDZ je u proš­le če­ti­ri go­di­ne po­bi­je­dio na svim iz­bo­ri­ma. Na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma ja sam dobio vi­še pre­fe­ren­ci­jal­nih gla­so­va od ci­je­le ne­za­vis­ne lis­te Da­mi­ra Baj­sa. An­ke­te su ta­da go­vo­ri­le da on si­gur­no ula­zi u Sa­bor, a ne­što slič­no do­ga­đa se i da­nas. Objav­lju­ju se laž­ni re­zul­ta­ti an­ke­ta, ali to me ne za­bri­nja­va. Vje­ru­jem da gra­đa­ni pre­poz­na­ju po­tre­bu za pro­mje­nom jer je Bajs već 20 go­di­na na po­zi­ci­ja­ma s ko­jih iz­rav­no utje­če na smjer ko­jim ide na­ša žu­pa­ni­ja. Bio je u tri man­da­ta žu­pan, bio je čak i mi­nis­tar, no žu­pa­ni­ja od to­ga ni­je ima­la ko­ris­ti i da­nas je po ra­zvi­je­nos­ti na sa­mom dnu u Hr­vat­skoj. To su či­nje­ni­ce zbog ko­jih sam uvje­ren u si­gur­nu po­bje­du.

Glav­na te­ma u Bje­lo­va­ru i Bje­lo­var­sko-bi­lo­gor­skoj žu­pa­ni­ji je bol­ni­ca, ko­ja se, uz do­pu­šte­nje Žu­pa­ni­je, za­du­ži­la za 90 mi­li­ju­na ku­na za pro­jekt grad­nje no­ve bol­ni­ce. Što to zna­či?

To je od­lu­ka ko­ja će, bu­de li os­tva­re­na, za­si­gur­no ugro­zi­ti ne sa­mo funk­ci­oni­ra­nje bol­ni­ce ne­go i cje­lo­ku­pan zdrav­s­tve­ni stan­dard u na­šoj žu­pa­ni­ji. Ni bol­ni­ca ni žu­pa­ni­ja ne mo­gu vra­ća­ti taj kre­dit a da se ne ugro­zi zdrav­s­tve­ni stan­dard i za­to je HDZ bio žes­to­ko pro­tiv te od­lu­ke. Ta je od­lu­ka neo­d­go­vor­na i mo­gli bi­smo je sku­po pla­ti­ti, ali si­gu­ran sam da se to ipak ne­će do­go­di­ti. Na­kon što po­bi­je­di­mo na iz­bo­ri­ma, za­us­ta­vit će­mo re­ali­za­ci­ju te su­lu­de od­lu­ke i pro­jekt sa­gra­di­ti u re­al­nim ok­vi­ri­ma, bez kre­di­ta i ugro­ža­va­nja zdrav­s­tve­nog stan­dar­da gra­đa­na.

Bajs sma­tra da je 70 mi­li­ju­na ku­na, ko­li­ko bi bol­ni­ca mo­gla do­bi­ti iz fon­do­va EU, pre­ma­lo za pro­jekt no­ve bol­ni­ce pa se zbog to­ga bol­ni­ca za­du­ži­la za još 90 mi­li­ju­na. Mis­li­te li i vi ta­ko?

Ni­je pi­ta­nje je li 70 mi­li­ju­na ku­na pre­ma­lo, ne­go mo­že­mo li mi vra­ća­ti i s kak­vim po­s­lje­di­ca­ma tih 90 mi­li­ju­na ku­na, od­nos­no s ka­ma­ta­ma i tro­škom obra­de kre­di­ta ukup­no za­du­že­nje ve­će je od 110 mi­li­ju­na ku­na. Ana­li­za po­ka­zu­je da se taj kre­dit ne mo­že vra­ća­ti bez te­ških po­s­lje­di­ca, a to on­da ni­je do­bro rje­še­nje. Rje­še­nje je gra­di­ti u re­al­nim ok­vi­ri­ma, bez kre­di­ta, kao i dru­gi. Bol­ni­ca u Vi­ro­vi­ti­ci gra­di se s 50 mi­li­ju­na ku­na, bol­ni­ca u Si­sku s 90 mi­li­ju­na, a bol­ni­ca u Pu­li gra­di se uz su­fi­nan­ci­ra­nje op­ći­na i gra­do­va.

Pre­ma ana­li­zi HGK, ko­ja je ocje­nji­va­la gos­po­dar­sku sna­gu po­je­di­nih žu­pa­ni­ja, is­pa­da da je BBŽ na 21. mjes­tu od 21 žu­pa­ni­je i Gra­da Za­gre­ba. Ka­ko to pro­mi­je­ni­ti?

Ti po­da­ci naj­bo­lje po­t­vr­đu­ju gdje je da­nas ova žu­pa­ni­ja u od­no­su na os­ta­le u Hr­vat­skoj. Vla­da An­dre­ja Plen­ko­vi­ća već je po­ka­za­la da pre­poz­na­je pro­ble­me s ko­ji­ma se bo­ri ne sa­mo na­ša, ne­go i os­ta­le sla­bo ra­zvi­je­ne žu­pa­ni­je. Mi ra­ču­na­mo na nji­ho­vu po­moć. U žu­pa­ni­ju već sti­žu pr­ve po­mo­ći pu­tem Mi­nis­tar­stva re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU. U tom smis­lu je zna­čaj­na po­moć i nas­ta­vak grad­nje br­ze ces­te či­ji bi je­dan kol­nik mo­gao do­ći do Bje­lo­va­ra već idu­će go­di­ne. Na­ža­lost, moj pro­tu­kan­di­dat ne ra­zu­mi­je ko­ja je pred­nost da već idu­će go­di­ne bu­de­mo spo­je­ni sa Za­gre­bom tim jed­nim kol­ni­kom pa se to­me pro­ti­vi. Za nje­ga je bo­lje da na tra­si i da­lje ras­te tra­va.

Objav­lju­ju se laž­ni re­zul­ta­ti an­ke­ta, ali to me ne za­bri­nja­va. Gra­đa­ni pre­poz­na­ju po­tre­bu za pro­mje­nom Zna­čaj­na po­moć za ra­zvoj žu­pa­ni­je bio bi nas­ta­vak grad­nje br­ze ces­te do Bje­lo­va­ra

Mi­ro Tot­ger­ge­li (45) sa­bor­ski je zas­tup­nik i ma­gis­tar elek­tro­teh­ni­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.