Ivo Ži­nić kan­di­dat ko­ali­ci­je HDZ, HSP AS, HSLS, HKS, HSU, DSU i Boš­nja­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

Pot­pi­sa­na je ko­ali­ci­ja HDZ, HSP AS, HSLS, HKS, HSU, DSU i Stran­ke Boš­nja­ka Hr­vat­ske za Si­sač­ko-mos­la­vač­ku žu­pa­ni­ju. Nji­hov kan­di­dat bit će ak­tu­al­ni HDZ-ov žu­pan Ivo Ži­nić. – Htje­li smo da Si­sač­ko-mos­la­vač­ka žu­pa­ni­ja vi­še ne bu­de žu­pa­ni­ja slu­čaj, da bu­de bez kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je i mis­lim da smo u to­me us­pje­li – re­kao je Ži­nić, ko­ji je na po­zi­ci­ji žu­pa­na, na­kon nje­zi­ne os­tav­ke, za­mi­je­nio SDP-ovu Ma­ri­nu Lo­vrić Mer­zel. Kan­di­da­ti za nje­go­ve za­mje­ni­ke su dr. Ro­man Ro­sa­vec iz Po­po­va­če i dipl. prav­nik Ivan Ce­ljak iz Si­ska.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.