‘Struj­ni kok­tel’ s li­kom Ni­ko­le Tes­le na ča­ši

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­ža­na Bi­čak snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net KARLOVAC

Grad­ska upra­va osi­gu­rat će ugos­ti­te­lji­ma re­cep­te za kok­te­le, stak­le­ne ča­še za kok­te­le, prah za iz­ra­du pi­ća, let­ke za pro­mo­ci­ju...

Grad Karlovac na­po­kon je od­lu­čio na vi­še ra­zi­na bren­di­ra­ti Ni­ko­lu Tes­lu, od­nos­no či­nje­ni­cu da je bio uče­nik kar­lo­vač­ke gim­na­zi­je, tu ste­kao je­di­no for­mal­no obra­zo­va­nje i da je u gra­du na če­ti­ri ri­je­ke ži­vio go­di­na­ma. Osim pla­ni­ra­nog ure­đe­nja Cen­tra Ni­ko­le Tes­le, Grad je po­nu­dio mo­guć­nost su­rad­nje i kar­lo­vač­kim ugos­ti­te­lji­ma ka­ko bi tu­ris­ti ko­ji do­đu u Karlovac i u sklo­pu ugos­ti­telj­ske po­nu­de bi­li upu­će­ni u ne­ke od iz­u­ma slav­nog ge­ni­jal­ca. Sto­ga je grad­ska upra­va po­zva­la sve ugos­ti­te­lje da im se ja­ve ka­ko bi ubu­du­će u svo­joj po­nu­di mo­gli ima­ti “struj­ni kok­tel”, puc-puc prah ko­ji u us­ti­ma stva­ra okus stru­je ili stak­le­ne ča­še s li­kom Ni­ko­le Tes­le. – Ri­ječ je o pro­jek­tu “Su­sret s Tes­lom u Kar­lov­cu” u sklo­pu ko­jeg ra­zvi­ja­mo tu­ris­tič­ki pro­izvod in­s­pi­ri­ran Ni­ko­lom Tes­lom. Že­li­mo po­ve­ća­ti broj po­sje­ti­te­lja u Kar- lov­cu i Zvi­jez­di te im omo­gu­ći­ti bo­ga­ti­ju ugos­ti­telj­sku po­nu­du. Ugos­ti­te­lji­ma, ko­ji nam se u Grad na adre­su to­ni.gr­zac@karlovac. hr ili kod ov­la­šte­nog tr­gov­ca ja­ve do 3. svib­nja, dat će­mo bes­plat­ne re­cep­te za “struj­ne kok­te­le”, stak­le­ne ča­še za kok­te­le s lo­gom pro­jek­ta, za­tim prah za iz­ra­du pi­ća, kao i let­ke za pro­mo­ci­ju po­nu­de. Sve si­ro­vi­ne za pri­pre­mu kok­te­la bit će dos­tup­ne i u svim ve­le­pro­da­ja­ma pi­ća u gra­du. Na­rav­no, za­in­te­re­si­ra­ni ugos­ti­te­lji mo­gu osmis­li­ti i ne­ke no­ve na­pit­ke, stvo­ri­ti oku­se, po­put “struj­ne” ka­ve, pe­ci­va, tor­te ili sla­do­le­da, ali uz ko­ri­šte­nje vi­zu­al­nog iden­ti­te­ta pro­jek­ta – na­po­mi­nju u Gra­du. Pro­mo­ci­ja no­ve po­nu­de naj­av­lje­na je za 6. svib­nja u ve­čer­njim sa­ti­ma na Tr­gu ba­na J. Je­la­či­ća.

Lo­go pro­jek­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.