Ško­la pro­izvo­di vlas­ti­tu stru­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bra­ni­mir Bra­da­rić bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net VU­KO­VAR

U sklo­pu pro­jek­ta “Ze­le­ni star­tup” oprem­ljen je cen­tar u ško­li u ko­jem se na­la­zi fo­to­na­pon­ska elek­tra­na, ro­ta­tor za pra­će­nje Sun­ca...

Do pri­je sa­mo ne­ko­li­ko go­di­na Teh­nič­ka ško­la Ni­ko­le Tes­le iz Vu­ko­va­ra bi­la je u ras­pa­du. Ni­je bi­lo gri­ja­nja, ins­ta­la­ci­je su bi­le lo­še, pro­zo­ri is­pa­da­li… Na­kon ob­no­ve pro­fe­so­ri i uče­ni­ci ško­le bi­lje­že broj­ne us­pje­he, osva­ja­ju na­gra­de, a kon­ti­nu­ira­no ra­de i na pro­ved­bi raz­nih pro­je­ka­ta. Zad­nji u ni­zu je „Ze­le­ni star­tup“ba­zi­ran na ze­le­nim teh­no­lo­gi­ja­ma i odr­ži­vom ra­zvo­ju. U ok­vi­ru pro­jek­ta oprem­ljen je i star­tup cen­tar u ško­li na­mi­je­njen obra­zo­va­nju uče­ni­ka elek­tro­teh­nič­ke, stro­jar­ske i eko­lo­ške stru­ke te obra­zo­va­nju odras­lih iz po­dru­čja pri­mje­ne ze­le­nih teh­no­lo­gi­ja i odr­ži­vog ra­zvo­ja. – Edu­ka­cij­ski cen­tar oprem­ljen je fo­to­na­pon­skom elek­tra­nom, fo­to­na­pon­skim mo­du­lom ukup­ne vr­š­ne sna­ge 1200 W (4 pa­ne­la po 300 W), ro­ta­to­rom za pra­će­nje Sun­ca kao i vje­tro­ge­ne­ra­to­rom vr­š­ne sna­ge 500 W. Sas­tav­ni dio je i re­gu­la­tor pu­nje­nja 24V/40A – kon­tro­la pu­nje­nja ba­te­ri­ja, aku­mu­la­tor­ske ba­te­ri­je 24 V, ka­pa­ci­te­ta 800 Ah ko­je slu­že za po­hra­nji­va­nje DC ener­gi­je kao i DC/AC pre­tva­rač (inver­tor) ko­ji je na­mi­je­njen za pre­tva­ra­nje DC ener­gi­je u AC ener­gi­ju – opi­su­je pro­fe­sor elek­tro­teh­nič­ke gru­pe pred­me­ta u ovoj vu­ko­var­skoj ško­li Bo­ris Ko­nje­vić. Do­da­je i ka­ko ovak­ve cen­tre ne­ma pu­no ško­la te da ova­ko pro­izve­de­na elek­trič­na ener­gi­ja slu­ži za na­pa­ja­nje edu­ka­cij­skog cen­tra ško­le, di­gi­tal­nog rek­lam­nog pa­noa, ka­bi­ne­ta ke­mi­je… – Ra­du­je me či­nje­ni­ca što su u re­ali­za­ci­ji pro­jek­ta ra­di­li na­ši sa­daš­nji, ali i ne­ki do­ju­če­raš­nji uče­ni­ci ko­ji su da­nas za­pos­le­ni i ci­je­nje­ni u svo­me pos­lu – za­klju­čio je Ko­nje­vić.

Pro­fe­sor Bo­ris Ko­nje­vić ka­že da su u re­ali­za­ci­ji pro­jek­ta ra­di­li sa­daš­nji, ali i ne­ki biv­ši uče­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.