Ha­ra­di­naj os­lo­bo­đen, Vu­čić tra­ži po­moć Ru­si­je

Ra­mush Ha­ra­di­naj: Bit­ka je do­bi­ve­na, slo­bo­dan sam čo­vjek i na­kon iz­gub­lje­na če­ti­ri mje­se­ca vra­ćam se ku­ći

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net ZAGREB

Fran­cu­ski sud od­bio Sr­bi­ji iz­ru­či­ti biv­še­ga ko­sov­skog pre­mi­je­ra i za­po­vjed­ni­ka OVK-a, u Be­ogra­du ka­žu da je to sra­mot­na po­li­tič­ka od­lu­ka “Bit­ka je do­bi­ve­na, slo­bo­dan sam čo­vjek i na­kon iz­gub­lje­na če­ti­ri mje­se­ca ko­nač­no se vra­ćam ku­ći”, ka­zao je pred­sjed­nik stran­ke Ali­jan­sa za bu­duć­nost Ko­so­va, biv­ši za­po­vjed­nik OVK-a Ra­mush Ha­ra­di­naj na­kon što je fran­cu­ski pri­ziv­ni sud ju­čer obja­vio da je od­bio nje­go­vo iz­ru­če­nje Sr­bi­ji. – Idem sa­da u Stra­sbo­urg po pu­tov­ni­cu i že­lim se što pri­je vra­ti­ti ku­ći – ka­zao je Ha­ra­di­naj ko­ji ni u jed­nom tre­nut­ku ni­je sum­njao da će ga pri­ziv­ni sud u Col­ma­ru os­lo­bo­di­ti.

Pro­tes­t­na no­ta

Is­traž­no vi­je­će pri­ziv­nog su­da u Col­ma­ru od­bi­lo je zah­tjev Sr­bi­je za iz­ru­če­nje Ra­mu­sha Ha­ra­di­na­ja, ko­jeg sr­p­sko tu­ži­telj­stvo te­re­ti za rat­ne zlo­či­ne na Ko­so­vu 1998. i 1999., i uki­nu­lo mu mje­ru za­bra­ne na­pu­šta­nja te­ri­to­ri­ja Fran­cu­ske. Sud je dao ne­ga­tiv­no miš­lje­nje u po­vo­du zah­tje­va sr­p­skih vlas­ti za nje­go­vo iz­ru­če­nje. Kao što se i oče­ki­va­lo, dok je na Ko­so­vu op­će ve­se­lje i lju­di su iz­iš­li na uli­ce sla­ve­ći os­lo­ba­đa­nje Ra­mu­sha Ha­ra­di­na­ja uz pje­smu i va­tro­met te pri­re­đu­ju ve­li­ki do­ček biv­šem pre­mi­je­ru Ko­so­va, u Sr­bi­ji šok i ne­vje­ri­ca. Od­mah na­kon što je sud os­lo­bo­dio Ha­ra­di­na­ja, pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić, ujed­no i no­vi pred­sjed­nik Sr­bi­je, bio je bi­je­san kao ris. – Da ni­je ža­los­no, bi­lo bi smi­ješ­no. Što to zna­či? Naš prav­ni tim po­čeo je s ana­li­zom. Ima­mo ne­ko­li­ko pi­ta­nja na ko­ja oče­ku­je­mo od­go­vo­re. Ka­žu da od­ba­cu­ju pod­ne­sak od 1. ožuj­ka. Do­go­di­lo se to da je fran­cu­ski pri­ziv­ni sud ne­dvo­smis­le­no do­nio po­li­tič­ku od­lu­ku. Vla­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je sma­tra da je ta od­lu­ka sra­mot­na, skan­da­loz­na, pro­tu­prav­na, ap­so­lut­no ne­pra­ved­na i po­vrh sve­ga po­li­tič­ka – re­kao je Vu­čić is­ti­ču­ći ka­ko će Sr­bi­ja zbog to­ga upu­ti­ti pro­tes­t­nu no­tu Fran­cu­skoj i svo­ga ve­le­pos­la­ni­ka u Pa­ri­zu Raj­ka Ris­ti­ća po­zva­ti na kon­zul­ta­ci­je u Be­ograd. Vu­čić je na­kon od­lu­ke su­da na­zvao ru­skog še­fa di­plo­ma­ci­je Ser­ge­ja La­vro­va i od nje­ga tra­žio po­moć.

Čel­nik Al­ba­na­ca u Sr­bi­ji Jo­nuz Mus­liu: Ma ka­kav Vu­čić, moj je­di­ni pred­sjed­nik je Edi Ra­ma

Ve­li­ko­al­ban­ska re­to­ri­ka

Os­lo­ba­đa­nje Ha­ra­di­na­ja je za pre­mi­je­ra Vu­či­ća do­dat­no do­li­je­va­nje ulja na va­tru jer je doš­lo sa­mo dan na­kon što je Vu­čić već bio is­pro­vo­ci­ran iz­ja­vom pred­sjed­ni­ka Al­ban­skog na­ci­onal­nog vi­je­ća iz Bu­ja­nov­ca, mjes­ta na ju­gu Sr­bi­je, Jo­nu­za Mus­li­ua ko­ji je re­kao da je nje­gov pred­sjed­nik Edi Ra­ma, pre­mi­jer Al­ba­ni­je, a ne sr­bi­jan­ski pre­mi­jer i iz­a­bra­ni pred­sjed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić. Iz­me­đu os­ta­log, Mus­liu je ka­zao da ga ne za­ni­ma to što na svim nje­go­vim do­ku­men­ti­ma pa i na ula­zu u op­ći­nu Bu­ja­no­vac pi­še Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja. Objaš­nja­va­ju­ći za­što Ra­mu sma­tra svo­jim pred­sjed­ni­kom, Mus­liu je re­kao da je po us­ta­vu Al­ba­ni­je Edi Ra­ma čel­nik svih Al­ba­na­ca, gdje god ži­vje­li. Mus­liu je po­no­vio svo­je sta­ja­li­šte, iz­re­če­no na­kon ne­dav­nih iz­ja­va Edi­ja Ra­me i Ha­shi­ma Tha ç ija o mo­gu­ćem uje­di­nje­nju Al­ba­ni­je i Ko­so­va, da se u tom slu­ča­ju s nji­ma tre­ba uje­di­ni­ti i Pre­šev­ska do­li­na, za­klju­ču­ju­ći da “bez Ni­ša ne­ma ve­li­ke Al­ba­ni­je”.

Biv­ši ko­sov­ski pre­mi­jer i za­po­vjed­nik Os­lo­bo­di­lač­ke voj­ske Ko­so­va Ra­mush Ha­ra­di­naj os­lo­bo­đen je u Fran­cu­skoj

REUTERS

“Da ni­je ža­los­no, bi­lo bi smi­ješ­no”, žes­ti se sr­bi­jan­ski pre­mi­jer-pred­sjed­nik Alek­san­dar Vu­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.