Pro­tiv­ni­ci Brexi­ta sa­da su pr­vi put u ve­ći­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)•

Ve­ći­na Bri­ta­na­ca ža­li, pr­vi put, zbog re­zul­ta­ta re­fe­ren­du­ma o Brexi­tu od 23. lip­nja 2016. u ko­rist iz­la­ska iz Eu­rop­ske uni­je, po­ka­zu­je an­ke­ta Yo­uGo­va objav­lje­na u dnev­ni­ku Ti­mes. Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje: “Mis­li­te li da je Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja bi­la u pra­vu kad je gla­so­va­la za iz­la­zak iz EU?”, 45 pos­to is­pi­ta­ni­ka ža­li zbog oda­bi­ra Brexi­ta, 43 pos­to ga odo­bra­va, a 12 pos­to ih je neo­d­luč­no, do­da­je se u an­ke­ti pro­ve­de­noj u uto­rak i sri­je­du me­đu 1590 odras­lih oso­ba. – To je pr­vi put da ve­ći­na ka­že ka­ko je re­fe­ren­dum do­veo do lo­šeg re­zul­ta­ta – is­ti­če Ti­mes.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.