No­vi po­rez­ni sus­tav Trum­po­va re­for­ma naj­ve­ća u po­vi­jes­ti

Vi­še nov­ca za sve slo­je­ve druš­tva – ma­njak u bu­dže­tu do 7 ti­su­ća mi­li­jar­di do­la­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ma­ri­na.se­ric@ve­cer­nji.net

Trump naj­av­lju­je da će olak­ši­ce za­hva­ti­ti baš sve po­rez­ne obvez­ni­ke, no de­mo­kra­ti upo­zo­ra­va­ju da je ovo re­for­ma za bo­ga­ta­še Ma­ri­na Še­rić Uo­či obi­lje­ža­va­nja sto­ti­nu da­na u Bi­je­loj ku­ći, pred­sjed­nik Do­nald Trump obja­vio je te­me­lji­tu re­for­mu po­rez­nog sus­ta­va ko­ju je oka­rak­te­ri­zi­rao kao naj­ve­ću u po­vi­jes­ti. Pred­sjed­nik i nje­go­va ad­mi­nis­tra­ci­ja no­vi po­rez­ni sus­tav opi­su­ju kao ve­li­ko po­jed­nos­tav­lje­nje i ve­li­ko re­za­nje po­re­za, ka­ko za one ko­ji za­ra­đu­ju ma­lo, ta­ko i za one naj­bo­ga­ti­je. Sto­ga ni­je čud­no da su kri­ti­ča­ri od­mah re­agi­ra­li i no­vu po­rez­nu re­for­mu na­zva­li po­di­la­že­njem onim naj­bo­ga­ti­ji­ma.

200 ri­je­či i 7 broj­ki

No Trum­pov tim ko­ji je na re­for­mi po­re­za ra­dio tvr­di da će sa­mo sma­nji­va­nje kor­po­ra­tiv­nog po­re­za s 35 na 15 pos­to da­ti za­mah gos­po­dar­stvu i po­tak­nu­ti no­vi ve­li­ki val otva­ra­nja no­vih rad­nih mjes­ta. Za­nim­lji­vo je i to da ci­je­li pri­jed­log po­rez­ne re­for­me, ko­ji će bi­ti upu­ćen u Kon­gres, ima sa­mo 200 ri­je­či i ukup­no se­dam broj­ki. Naj­ve­ća no­vi­na je uki­da­nje se­dam po­rez­nih raz­re­da i uvo­đe­nje sa­mo tri i to s po­re­zom od 10, 25 i 35 pos­to. Do­sad su se te sto­pe kre­ta­le iz­me­đu 10 i 39,6 pos­to. No ono što ni­je još ni­je odre­đe­no su raz­re­di, od­nos­no ras­po­ni pri­ma­nja za ko­je će se pri­mje­nji­va­ti na­ve­de­ne po­rez­ne sto­pe. Još jed­na zna­čaj­na pro­mje­na od­no­si se na ne­opo­re­zi­vi dio do­hot­ka ko­ji je za brač­ni par do sa­da bio 12 ti­su­ća do­la­ra go­diš­nje, a ubu­du­će bi tre­bao bi­ti 24 ti­su­će do­la­ra. Iako to iz­gle­da kao zna­čaj­na pro­mje­na za one ko­ji za­ra­đu­ju naj­ma­nje, gra­di­telj­ski sek­tor upo­zo­ra­va da to mo­žda i ne­će bi­ti ta­ko za­to što se uki­da­ju ne­ke lo­kal­ne olak­ši­ce ko­je obi­te­lji­ma zna­čaj­no olak­ša­va­ju kup­nju ku­će ili sta­na. Trump u svo­joj re­for­mi pre­dvi­đa uki­da­nje po­re­za na na­s­lje­đi­va­nje, ali i spe­ci­jal­nog “al­ter­na­tiv­nog mi­ni­mal­nog po­re­za” ko­ji pla­ća­ju odre­đe­ni vr­lo bo­ga­ti po­je­din­ci i kor­po­ra­ci­je, je­dan od njih bio je i sam Trump.

Go­le­mi ma­njak

No ova vr­lo atrak­tiv­na pri­ča o po­rez­nim olak­ši­ca­ma za sve Ame­ri­kan­ce, od naj­si­ro­maš­ni­jih do naj­bo­ga­ti­jih, ni­je pot­kri­jep­lje­na kon­kret­nim po­da­ci­ma o to­me ko­li­ko će manj­ka ti re­du­ci­ra­ni po­re­zi iz­a­zva­ti u fe­de­ral­nom pro­ra­ču­nu, ali i to u ko­joj će se mje­ri zbog po­rez­ne re­for­me po­ve­ća­ti jav­ni dug u od­no­su na BDP. No ima već i onih ko­ji su se ba­ci­li na ma­te­ma­ti­ku i iz­ra­ču­na­li da bi Trum­po­va po­rez­na re­for­ma mo­gla stvo­ri­ti ma­njak od 3 do 7 ti­su­ća mi­li­jar­di do­la­ra. Ta­ko od­bor za od­go­vor­ni fe­de­ral­ni pro­ra­čun pro­cje­nju­je da će ma­njak bi­ti oko 5,5 ti­su­ća mi­li­jar­di do­la­ra. No upo­zo­ra­va­ju da je ci­je­li taj plan ta­ko ma­glo­vit i ne­do­re­čen da tre­ba pri­če­ka­ti ka­ko bi se mo­glo pre­ciz­ni­je iz­ra­ču­na­ti ko­li­ko će nov­ca ubu­du­će manj­ka­ti u fe­de­ral­nom pro­ra­ču­nu. Ta­ko­đer mno­gi upo­zo­ra­va­ju da bi ova­kav ma­njak nov­ca u pro­ra­ču­nu mo­gao zna­čaj­no po­dig­nu­ti udio du­ga u BDP-u. Tre­nu­tač­ni udio du­ga u BDP-u je 89 pos­to, a Trum­po­va po­rez­na re­for­ma mo­gla bi

Re­za­njem po­re­za za kom­pa­ni­je s 35 na 15% Trump se na­da no­vom va­lu za­poš­lja­va­nja

ga po­dig­nu­ti na 111 pos­to, što bi bi­lo naj­vi­še u ame­rič­koj po­vi­jes­ti. Ne­ki ana­li­ti­ča­ri tvr­de da je ta ra­zi­na udje­la du­ga u BDP-u opas­no vi­so­ka i da bi mo­gao iz­a­zva­ti nes­ta­bil­nost za­to što, pre­ma nji­ho­vu miš­lje­nju, ni­je re­al­no mo­gu­će os­tva­ri­ti to­li­ki gos­po­dar­ski rast ko­ji bi fi­nan­ci­rao ma­njak i po­ve­ća­ni jav­ni dug. Opor­be­ni de­mo­kra­ti vr­lo su oš­tro kri­ti­zi­ra­li pri­jed­log Trum­po­ve po­rez­ne re­for­me op­tu­živ­ši ga da po­go­du­je naj­bo­ga­ti­ji­ma.

Trump pr­vih 100 da­na u Bi­je­loj ku­ći že­li do­če­ka­ti u ve­li­kom sti­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.