PBZ do­ni­rao 296.000 kn za ne­uro­ri­zič­nu dje­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (vwm)

U sklo­pu pro­jek­ta “Či­nim do­bro sva­ki” dan PBZ Gru­pa do­ni­ra­la je 296 ti­su­ća ku­na KBC-u Zagreb. Tim će se nov­cem ku­pi­ti su­vre­me­ni UZV ure­đaj, pre­grad­ne sti­je­ne i apa­rat za pre­ciz­no do­zi­ra­nje li­je­ko­va no­vo­ro­đen­ča­di s ne­uro­ri­zi­kom. Od sva­ke tran­sak­ci­je na­prav­lje­ne Ame­ri­can Ex­press kar­ti­com sa sr­cem iz­dva­ja se jed­na ku­na za hu­ma­ni­tar­ni pro­jekt. Na ovaj je na­čin PBZ Gru­pa do­sad pri­ku­pi­la 9,2 mi­li­ju­na ku­na i re­ali­zi­ra­la ukup­no 29 do­na­ci­ja bol­ni­ca­ma i do­mo­vi­ma so­ci­jal­ne skr­bi u Hr­vat­skoj. Pro­jekt pra­će­nja dje­ce s ne­uro­ri­zi­ci­ma, ko­je­mu je ovaj put na­mi­je­nje­na do­na­ci­ja, po­kre­nu­lo je Mi­nis­tar­stvo zdrav­lja RH 2007., a cilj mu je or­ga­ni­zi­ra­ti pra­će­nje ri­zič­ne dje­ce u ci­je­loj Hr­vat­skoj, ra­nu di­jag­nos­ti­ku i što br­že uklju­či­va­nje u re­ha­bi­li­ta­ci­ju. PBZ se pri­klju­čio 2008.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.