Odvo­zi­li 24 mi­li­ju­na km i ima­li 10 mi­li­ju­na kn do­bi­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (mšu)

Cam­meo je la­ni os­tva­rio re­kor­dan re­zul­tat. Pre­ve­zao je se­dam mi­li­ju­na put­ni­ka, pre­šav­ši ukup­no 24 mi­li­ju­na ki­lo­me­ta­ra. Ti­je­kom 2016. ima­li su pri­ho­de od 85,3 mi­li­ju­na ku­na, što je po­ve­ća­nje od 24 pos­to u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu te do­bit od 10,7 mi­li­ju­na ku­na. Tvrt­ka je pro­ši­ri­la svo­ja pos­lov­na dje­lo­va­nja na gra­do­ve Vu­ko­var, Ko­priv­ni­cu, Bje­lo­var, Vin­kov­ce i Ča­ko­vec te je ta­ko pri­sut­na u 10 hr­vat­skih gra­do­va. – Po­ras­la je prak­sa ko­ri­šte­nja us­lu­ga tak­si­ja i po­ve­ća­na je si­gur­nost na ces­ta­ma – za­klju­čio je Vla­di­mir Mi­nov­ski, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Cam­meo Gru­pe. Tvrt­ka se za­la­že za li­be­ra­li­za­ci­ju tr­ži­šta i jed­na­ke uvje­te za sve pa u tom kon­tek­s­tu pu­no oče­ku­je od no­vog za­ko­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.