Gos­po­dar­ski uz­let mo­guć je­di­no uz in­te­rak­ci­ju vi­so­ko­obra­zov­nih ins­ti­tu­ci­ja i pos­lov­nog sek­to­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Bo­ri­vo­je.dok­ler@pos­lov­ni.hr

Kak­va su is­kus­tva vo­de­ćih lju­di vi­so­ko­obra­zov­nih ins­ti­tu­ci­ja i struč­nja­ka za ljud­ske po­ten­ci­ja­le iz us­pješ­nih do­ma­ćih tvrt­ki Bo­ri­vo­je Dok­ler/PD Ka­da se go­vo­ri o ne­za­pos­le­nos­ti mla­dih, uz ko­ji se usko ve­že i pro­blem nji­ho­va od­la­ska iz zem­lje, naj­češ­će se pi­ta što dr­ža­va či­ni po tom pi­ta­nju. Svi­ma je jas­no da ona u ru­ka­ma ima ‘naj­ja­če kar­te’, ali ko­li­ko us­tva­ri rje­ša­va­nju tog pro­ble­ma mo­gu pri­do­ni­je­ti i pos­lo­dav­ci, obra­zov­ne ins­ti­tu­ci­je ili me­di­ji? Od­go­vo­re na ta pi­ta­nja po­tra­ži­li smo kod vo­de­ćih lju­di vi­so­ko­obra­zov­nih ins­ti­tu­ci­ja i struč­nja­ka za ljud­ske po­ten­ci­ja­le iz us­pješ­nih do­ma­ćih tvrt­ki. Go­ran Lu­bu­rić, pro­de­kan za nas­ta­vu i stu­den­te Vi­so­ke pos­lov­ne ško­le Zagreb, sma­tra ka­ko pos­lo­dav­ci tre­ba­ju bi­ti hra­bri­ji i otvo­re­ni­ji za no­ve ide­je. – Dr­ža­va ih u to­me de­mo­ti­vi­ra jer im ne da­je slo­bo­du i flek­si­bil­nost ko­ja je po­treb­na u oko­li­ni ko­ja se čes­to mi­je­nja. Pre­čes­to, re­kao bih, ali, to je stvar glo­bal­nih kre­ta­nja, tu ne mo­že­mo ni­šta – ka­že Lu­bu­rić i is­ti­če ka­ko bi i obra­zo­va­nje tre­ba­lo bi­ti svr­si­shod­ni­je i što vi­še po­ve­za­no s pos­lo­dav­ci­ma i tr­ži­štem ra­da.

Po­ti­ca­ti ino­va­ci­je i iz­voz

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.