Ins­ta­la­ci­jom u Ve­ne­ci­ji pre­dvi­dio je iz­bje­glič­ku kri­zu na tlu Eu­ro­pe

Slav­nom umjet­ni­ku ovo je pr­va re­tros­pek­ti­va u Za­gre­bu na­kon 16 go­di­na

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mi­le­na Za­jo­vić, Hi­na

Di­mi­tri­je­vić je upra­vo u za­gre­bač­kom MSU 1973. go­di­ne pos­tao pr­vi kon­cep­tu­al­ni umjet­nik ko­ji je imao sa­mos­tal­nu iz­lož­bu mi­le­na.za­jo­vic@ve­cer­nji.net Pi­onir kon­cep­tu­al­ne umjet­nos­ti Bra­co Di­mi­tri­je­vić na­kon 16 go­di­na po­nov­no ima ve­li­ku re­tros­pek­ti­vu u Za­gre­bu, otvo­re­nu si­noć u Mu­ze­ju su­vre­me­ne umjet­nos­ti. – Bra­co je je­dan od naj­is­tak­nu­ti­jih kon­cep­tu­al­nih umjet­ni­ka u svi­je­tu, utje­cao je na broj­ne kon­cep­tu­al­ne prak­se te iz­la­gao na naj­u­gled­ni­jim smo­tra­ma su­vre­me­ne umjet­nos­ti u svi­je­tu – ka­za­la je kus­to­si­ca iz­lož­be i rav­na­te­lji­ca MSU Snje­ža­na Pin­ta­rić. Upra­vo je ta us­ta­no­va još 1973. or­ga­ni­zi­ra­la Di­mi­tri­je­vi­će­vu sa­mos­tal­nu iz­lož­bu, što je ujed­no bi­la i pr­va mu­zej­ska sa­mos­tal­na iz­lož­ba jed­nog kon­cep­tu­al­nog umjet­ni­ka u ovom di­je­lu Eu­ro­pe.

Pos­t­his­to­rij­ski trip­tih

Obu­hva­ća­ju­ći naj­važ­ni­je fa­ze stva­ra­laš­tva auto­ra ko­ji je još od šez­de­se­tih pri­su­tan na me­đu­na­rod­noj sce­ni, iz­lož­ba na dva ka­ta do­no­si 160 ra­do­va, od pr­vih sli­ka i po­če­ta­ka kon­cep­tu­ale, pre­ko ni­za atrak­tiv­nih ins­ta­la­ci­ja iz se­ri­je Pos­t­his­to­rij­ski trip­tih, do ra­do­va nas­ta­lih baš za iz­lož­bu u MSU. Svi oni svje­do­če o stal­noj pre­oku­pa­ci­ji Di­mi­tri­je­vi­će­va opu­sa: re­la­tiv­nos­ti po­vi­jes­ti i po­vi­jes­ti umjet­nos­ti te fe­no­me­nu slu­čaj­nos­ti. On ka­zu­je da u po­vi­jes­ti ne pos­to­ji tre­nu­tak ko­ji ni­je bi­tan, da pe­ri­fe­ri­ja mo­že pos­ta­ti cen­tar te da je umjet­nost be­s­klas­na.

Ta­lent se ne mo­že stvo­ri­ti

– Umjet­ni­kom se ne pos­ta­je stu­di­ra­njem. Umjet­nik se ra­đa kao neo­lit­sko bi­će ko­je mo­ra re­agi­ra­ti na sva­ku si­tu­aci­ju, a na­dam se da će se re­flek­si to­ga vi­dje­ti i na ovoj iz­lož­bi – re­kao je Di­mi­tri­je­vić, pod­sje­ća­ju­ći ka­ko su ne­ki od nje­go­vih ra­do­va an­ti­ci­pi­ra­li do­ga­đa­je, ne sa­mo u umjet­nos­ti, po­put pos­t­mo­der­niz­ma, ne­go i u druš­tvu, po­put ins­ta­la­ci­je s bar­kom iz­la­ga­ne u Ve­ne­ci­ji, ve­za­ne uz te­mu imi­grant­ske kri­ze.

Kus­to­si­ca Snje­ža­na Pin­ta­rić oda­bra­la je čak 160 dje­la Bra­ce Di­mi­tri­je­vi­ća Au­tor­ski ko­men­tar na sta­nje u druš­tvu vid­ljiv je i na ovoj iz­lož­bi

Bra­co Di­mi­tri­je­vić kon­ti­nu­ira­no re­la­ti­vi­zi­ra po­vi­jest umjet­nos­ti

Iz­lož­ba na dva ka­ta uklju­ču­je dje­la nas­ta­la od šez­de­se­tih go­di­na proš­log sto­lje­ća do no­vih ra­do­va nas­ta­lih baš za iz­la­ga­nje u MSU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.