Do­di­je­lje­ne na­gra­de za zna­nost i umjet­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (dde)

Na Dan Hr­vat­ske aka­de­mi­je zna­nos­ti i umjet­nos­ti do­di­je­lje­ne su i na­gra­de za naj­vi­ša znans­tve­na i umjet­nič­ka dos­tig­nu­ća za 2016. go­di­nu. Na­gra­de su za pri­rod­ne zna­nos­ti i ma­te­ma­ti­ku do­bi­li Mar­ko Kralj i Bran­ka Sa­lo­pek Son­di, za me­di­cin­ske zna­nos­ti Ma­ja Va­lić, za fi­lo­lo­ške zna­nos­ti Ana Ko­va­če­vić, za knji­žev­nost Ni­ko­la Đu­re­tić, za glaz­be­nu umjet­nost Vje­ra Ka­ta­li­nić, za li­kov­ne umjet­nos­ti Da­mir Fa­bi­ja­nić i za teh­nič­ke zna­nos­ti Ivo Al­fi­re­vić. Na­gra­de im je u zgra­di HAZU uru­čio pred­sjed­nik Aka­de­mi­je Zvon­ko Ku­sić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.