Mla­di Da­ni­ele Gas­pa­ri­ni na­pi­sao je naj­bo­lji pe­to­mi­nut­ni kon­cert

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Bra­ni­mir Po­fuk bra­ni­mir.po­fuk@ve­cer­nji.net ZAGREB

Pu­bli­ka i ži­ri skla­da­telj­skog na­tje­ca­nja pre­poz­na­li su osob­nost i kva­li­te­tu u is­te tri sklad­be iako su ime­na auto­ra bi­la skri­ve­na

Mu­zič­ki bi­en­na­le Zagreb 2015. je go­di­ne ras­pi­sao me­đu­na­rod­no na­tje­ca­nje za pe­to­mi­nut­nu ope­ru, a po­bjed­ni­ca Mar­tyna Ko­sec­ka iz Polj­ske svo­jom je no­vom cje­lo­ve­čer­njom ope­rom pri­je tje­dan da­na otvo­ri­la 29. MBZ. Ko­li­ko je to bi­la od­lič­na ide­ja po­ka­zao je ve­lik oda­ziv na no­vo na­tje­ca­nje, ovaj put za pe­to­mi­nut­ni kla­vir­ski kon­cert. Od de­se­te­ro fi­na­lis­ta, iz­a­bra­nih me­đu čak 182 pri­jav­lje­ne par­ti­tu­re, šes­te­ro ih je doš­lo u Zagreb da bi u sri­je­du na­ve­čer ču­li svo­je sklad­be u iz­ved­bi fes­ti­val­skog an­sam­bla pod rav­na­njem ma­es­tra Alek­san­dra Ka­laj­dži­ća i pi­ja­nis­ta Fi­li­pa Fa­ka. Bi­li su to Chris Hung iz Hong Kon­ga, Chris­ti­an At­hi­no­do­rou s Ci­pra, Da­ni­ele Gas­pa­ri­ni iz Ita­li­je, Ha­rald Mu­enz iz Nje­mač­ke, El­vi­ra Ga­rif­zya­no­va iz Aus­tri­je i Evan T. Gal­lag­her iz SAD-a. Hr­vat­ski skla­da­telj Bru­no Vla­hek, zbog obve­za u Špa­njol­skoj gdje ži­vi, ni­je sti­gao u Zagreb, kao ni os­ta­lih tro­je fi­na­lis­ta iz Grč­ke, Ka­na­de i Mek­si­ka. Prem­da su sklad­be iz­vo­đe­ne na­su­mič­nim re­dos­li­je­dom, ka­ko bi pu­bli­ka gla­sa­la ne zna­ju­ći joj auto­ra, naj­vi­še je gla­so­va dobio upra­vo Vla­hek, či­ja se sklad­ba is­ti­ca­la oso­bi­to zna­lač­ki na­pi­sa­nom i vir­tu­oz­nom so­lis­tič­kom di­oni­com, no u zbro­ju s gla­so­vi­ma me­đu­na­rod­nog ži­ri­ja nje­mu je pri­pa­la tre­ća na­gra­da. No, pu­bli­ka je, svr­stav­ši ga na dru­go mjes­to u svom iz­bo­ru, oči­to pre­poz­na­la i po­seb­nost po­etič­nog iz­ra­za Da­ni­elea Gas­pa­ri­ni­ja ko­ji je pos­tao ukup­ni po­bjed­nik na­tje­ca­nja svo­jom sklad­bom “City of Wa­ter”, a me­đu pr­vih tro­je fa­vo­ri­ta pu­bli­ke bi­la je i dru­go­na­gra­đe­na sklad­ba “Cro­sso­ver Li­nes” El­vi­re Ga­rif­zya­no­ve. Sk­la­da­te­lji iz Fin­ske, Polj­ske, Slo­ve­ni­je i Hr­vat­ske u ži­ri­ju bi­li su za­do­volj­ni što su i oni i pu­bli­ka u is­tim kom­po­zi­ci­ja­ma pre­poz­na­li autor­ske osob­nos­ti i kva­li­te­tu, a za do­bar sluh za­gre­bač­ke pu­bli­ke u su­vre­me­noj glaz­bi sva­ka­ko je zas­lu­žan i MBZ.

DOPUTOVALI NA FI­NA­LE Glaz­be­ni­ci iz Hong Kon­ga, Nje­mač­ke, Aus­tri­je, Ci­pra, SAD-a i Ita­li­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.