Pe­tev dobio ul­ti­ma­tum

Ne bi mi od­go­va­ra­lo da sam bu­dem tre­ner kad sam di­rek­tor Eura U17 i ne­će me baš bi­ti u Za­gre­bu, ka­zao je sport­ski di­rek­tor Ro­meo Jo­zak

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Robert Ju­na­ci

Pe­tev ne­ma igru, ali dobio je man­dat za nas­ta­vak ra­da u Di­na­mu. Do ka­da, ovi­si o nje­mu i o ono­me što mom­čad po­ka­že na te­re­nu Sve je go­vo­ri­lo da Ivaj­lo Pe­tev ne­će “pre­ži­vje­ti” dva uzas­top­na po­ra­za, pr­vo od Haj­du­ka, a on­da i od Sla­ve­na Be­lu­pa u utak­mi­ci u ko­joj nje­go­va mom­čad ni­je na­pra­vi­la ni­je­dan pre­kr­šaj u pr­vom po­lu­vre­me­nu. Bi­lo je jas­no da je iz­gu­bio kon­ce mom­ča­di ko­ja je kao osjet­lji­va bilj­ka i tre­ba je zna­ti za­li­je­va­ti. Pe­tev to do­sad ni­je či­nio do­bro, ili toj bilj­či­ci ni­je dao do­volj­no vo­de ili ju je ugu­šio pre­ko­mjer­nim gno­je­njem.

Jo­zak: Ni­je os­tao zbog od­šte­te

Sto­ga ni­su ču­di­le iz­ja­ve Di­na­mo­vih čel­ni­ka ko­ji su jas­no na­go­vi­jes­ti­li da će do­ći do smje­nji­va­nja. No, dan kas­ni­je od­lu­či­li su druk­či­je. Na­ga­đa­lo se da Pe­tev os­ta­je zbog nov­ca ko­ji bi mu mo­rao bi­ti is­pla­ćen u slu­ča­ju da do­bi­je ot­kaz (oko 700.000 eura). – Ni­kak­va kla­uzu­la u ugo­vo­ru ni­je bi­la raz­log za nje­gov os­ta­nak – ka­zao je sport­ski di­rek­tor Ro­meo Jo­zak. Ko­ji su ar­gu­men­ti za os­ta­nak kad ne­ma ni igru ni re­zul­tat? – Sa­mo 24 sa­ta pri­je utak­mi­ce Iz­vr­š­ni od­bor klu­ba po­dr­žao je Pe­te­va, bi­lo bi neo­z­bilj­no od­mah dru­gi dan okre­nu­ti mu le­đa. Ne mo­že­mo re­ći da nas ni­je po­ko­le­ba­lo i po­lju­lja­lo ono što smo vi­dje­li u Ko­priv­ni­ci, i mi smo lju­di od kr­vi i me­sa. No, že­li­mo bi­ti oz­bi­ljan klub, pa smo od­lu­či­li nas­ta­vi­ti svo­ju pri­ču, tre­ne­ru da­je­mo po­dr­šku i kon­ti­nu­itet, a to se pu­no pu­ta po­ka­za­lo do­brim. Is­prav­nost kon­ti­nu­ite­ta mo­že­mo vi­dje­ti u slu­ča­je­vi­ma Zo­ra­na Ma­mi­ća, Ke­ka ili Wen­ge­ra. Im­pul­ziv­nost je ka­rak­te­ris­ti­ka lju­di ko­ji ne zna­ju što ra­de, mi že­li­mo du­go­roč­nu vi­zi­ju. No, ne­vje­ro­jat­no je da mom­čad u pr­vih 45 mi­nu­ta ne na­pra­vi ni­je­dan pre­kr­šaj. – Rek­li smo Pe­te­vu da ni­smo za­do­volj­ni igrom mom­ča­di. Ne tre­ba­mo igra­ti kao u der­bi­ji­ma pri­je 10 go­di­na, na 70 pre­kr­ša­ja, ali ne smi­je nam se do­go­di­ti da u po­lu­vre­me­nu ne na­pra­vi­mo ni­je­dan. U igri s Haj­du­kom na­pra­vi­mo ih de­set, pro­tiv Ri­je­ke de­vet... Tre­ner tvr­di da ima rje­še­nje za iz­laz iz kri­ze, mi mu vje­ru­je­mo. Jo­zak tvr­di da pla­vi ne­ma­ju im­pe­ra­tiv re­zul­ta­ta do kra­ja se­zo­ne, da ni osva­ja­nje Hr­vat­sko­ga ku­pa ni­je ul­ti­ma­tiv­no za Pe­te­va. – Pred njim ne­ma re­zul­tat­skih ul­ti­ma­tu­ma ni­ti vre­men­skih ro­ko­va. Je­di­ni je ul­ti­ma­tum, i to ja­san, da mom­čad mo­ra igra­ti bo­lje. U ovak­vim te­škim si­tu­aci­ja­ma uz tre­ner­ski gen sve vi­še do iz­ra­ža­ja do­la­zi i in­te­li­gen­ci­ja, ko­ju, si­gur­ni smo, Pe­tev ima – ka­zao je Jo­zak. No, pus­ti­mo pri­ču da ne­ma re­zul­tat­skog ul­ti­ma­tu­ma. Ne po­bi­je­di li u su­bo­tu Ci­ba­li­ju i pri­tom mu mom­čad ne bu­de igra­la ba­rem pris­toj­no, te­ško će os­ta­ti. Iako bi za pla­ve bi­lo naj­bo­lje da mu kre­ne i da po­ka­že da mo­že slo­ži­ti igru, što do­sad ni­je po­ka­zao. Ro­meo Jo­zak spo­mi­njan je i kao pr­vi mo­gu­ći na­s­ljed­nik Pe­te­va. – Mo­ja re­če­ni­ca da bih že­lio jed­nog da­na bi­ti tre­ner Di­na­ma pro­uz­ro­či­la je zbr­ku. Kao sport­ski di­rek­tor, mo­ram bi­ti spre­man i za to i na taj me na­čin to za­ni­ma. Spre­man sam bi­ti tre­ner po svo­joj funk­ci­ji, a ne za­to što že­lim nas­li­je­di­ti Pe­te­va.

Zo­ran Ma­mić se ne vra­ća

Sad vam to mo­žda ne bi ni od­go­va­ra­lo kad ste di­rek­tor Eura U17? – Da, ne­će me baš pu­no bi­ti u Za­gre­bu u to vri­je­me – ka­zao je Jo­zak i ta­ko za­pra­vo dao nas­lu­ti­ti da bi baš on mo­gao bi­ti na­s­ljed­nik Pe­te­va do­đe li do raz­la­za. Ili bi mo­žda sa­mo ču­vao klu­pu do lje­ta dok se ne vra­ti Zo­ran Ma­mić? – Krat­ko i jas­no, ne­ma ni go­vo­ra o to­me. Vi­djet će­mo ka­ko će se sve ras­ples­ti, Jo­zak se za­sad bri­ne i o po­ja­ča­nji­ma. Bio je u Ar­gen­ti­ni, gle­dao mno­go utak­mi­ca i igra­ča, raz­go­va­rao o to­me i s tre­ne­rom Pe­te­vom te mu za lje­to naj­a­vio po­ja­ča­nja, iako je sve to da­le­ko od re­ali­za­ci­je. Kao što će Pe­tev bi­ti da­le­ko od Di­na­mo­ve klu­pe ako se br­zo ne­što ne pro­mi­je­ni na­bo­lje, ta­da ga ni čvrst tro­go­diš­nji ugo­vor ne­će za­dr­ža­ti u Mak­si­mi­ru. Ova­ko, Di­na­mo je na­pra­vio lu­kav po­tez, sad kad je sve iz­gub­lje­no, Pe­te­vu je dao pri­li­ku da se do­ka­že, ne­će “uto­pi­ti” no­vog tre­ne­ra ko­ji bi do­šao u gu­bit­nič­ko oz­ra­čje, a ne­će po­tro­ši­ti ni Jo­za­ka na br­zi­nu.

Ivaj­lo Pe­tev i Sam­mir po­ku­šat će do kra­ja pr­vens­tva po­bolj­ša­ti do­jam, ina­če će te­ško da­lje za­jed­no s Di­na­mom

Ro­meo Jo­zak spre­man je, za­tre­ba li, usko­či­ti na klu­pu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.