Brat Ma­ri­no kon­di­cij­ski je tre­ner šes­tog te­ni­sa­ča svi­je­ta Ra­oni­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Kar­lo Le­din­ski

Ba­ši­ći su iz Bu­nja­na, se­la sa sa­mo 100 ku­ća. Kre­nu­li su sa dna, nit­ko ih ni­je gu­rao, sa­mi su kr­či­li put pre­ma vr­hu

Ba­šić ka­že da mu je u ži­vo­tu pu­no po­mo­glo to što do­la­zi iz ma­log se­la kraj Iva­nić-Gra­da, Bu­nja­na. On­dje se, ka­že, na­učio pro­bi­ja­ti kroz ži­vot. – Bu­nja­ni imaju 100 ku­ća, on­dje ne­ma no­go­met­nog igra­li­šta, već sa­mo li­va­da. No, brat Ma­ri­no i ja smo se sna­la­zi­li. Kad ne­maš uvje­te, on­da rje­še­nja na­učiš tra­ži­ti sam. Ta­ko da mi je ve­li­ka pred­nost što sam iz ma­lo­ga se­la. Uvi­jek s po­no­som is­ti­čem svo­je Bu­nja­ne. Sre­tan sam što sam kre­nuo sa dna, što me nit­ko ni­je gu­rao, što sam sam kr­čio svoj put. Imao sam dvi­je mo­guć­nos­ti – ili da os­ta­nem u svo­me se­lu ili da se s fa­kul­te­tom i spor­tom pro­bi­jam da­lje – ka­že Da­rio. A jed­na­ko us­pješ­nu pri­ču ima i sta­ri­ji brat Ma­ri­no ko­ji je 2015. pro­gla­šen naj­bo­ljim hr­vat­skim kon­di­cij­skim tre­ne­rom. Autor je broj­nih znans­tve­nih ra­do­va i knji­ga, ra­dio je s mno­gim poz­na­tim hr­vat­skim spor­ta­ši­ma (Borna Ćo­rić, bra­ća Sin­ko­vić, Fi­lip Zub­čić...), a sa­da je kon­di­cij­ski tre­ner Mi­lo­ša Ra­oni­ća, šes­tog te­ni­sa­ča na ATP lis­ti.

Bes­pri­je­kor­na li­ni­ja Ma­ri­na Ba­ši­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.