Ma­teo po­ka­zao da mo­že nas­li­je­di­ti Lu­ku

Ko­va je vu­kao mom­čad, a odi­grao je i ne­ko­li­ko ‘mi­ni­ja­tu­ra’ za nak­lon pu­bli­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Robert Ju­na­ci robert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ma­teo je za­do­vo­ljan u Re­alu, ko­li­ko znam, i u klu­bu su za­do­volj­ni nji­me te sve pri­če o tran­sfe­ru ni­su toč­ne – ka­zao je Ko­vin zas­tup­nik

Zi­ne­di­ne Zi­da­ne oči­to je ja­ko hrabar tre­ner, na sraz s De­por­ti­vom po­veo je iz­u­zet­no kom­bi­ni­ra­nu mom­čad, a na trav­njak je is­tr­čao s de­vet igra­ča ko­ji ne­ko­li­ko da­na ra­ni­je ni­su po­če­li sraz s Bar­ce­lo­nom. Oči­to se Fran­cuz od­lu­čio na pot­pu­no svje­žu “krv”, ko­ja ni­je op­te­re­će­na šo­kant­nim po­ra­zom od Bar­ce i još ka­ko je po­go­dio. Re­al je na­tr­pao mre­žu De­por­ti­va (6:2), po pri­ka­za­noj igri i stvo­re­nim pri­li­ka­ma mo­gao je Re­al za­bi­ti i dvos­tru­ko vi­še po­go­da­ka. Is­ti­na, sve im se otvo­ri­lo kad im je Mo­ra­ta za­bio već na­kon 53 se­kun­de, ali odi­grao je Re­al ču- des­nu utak­mi­cu. I sve to kre­irao je vez­ni red u ko­jem su bi­li Is­co, Ja­mes Ro­driqu­ez i Ma­teo Ko­va­čić. Upra­vo taj tro­jac bio je klju­čan za po­bje­du, špa­njol­ski me­di­ji na­gra­di­li su tu tro­ji­cu naj­bo­ljim ocje­na­ma. Ma­teo Ko­va­čić odi­grao je sjaj­no, di­ri­gi­rao je igrom Re­ala baš kao Lu­ka Mo­drić, iz­no­sio lop­tu ka­ko on to zna, bio je i atrak­ti­van pa je za ne­ke svo­je ‘mi­ni­ja­tu­re’ zas­lu­žio i ova­ci­je na­vi­ja­ča, odi­gra­va­nja pe­tom di­za­la su lju­de na no­ge. I kad igrač ne­ma ni­jed­nu upi­sa­nu asis­ten­ci­ju ili gol, a bu­de me­đu naj­bo­lji­ma, on­da je jas­no ka­ko je do­bro odi­grao.

Sjaj­no se sla­že s Is­com

– Mo­rao je pre­uze­ti vez­ni red Re­ala i sve je odra­dio od­lič­no, i u de­fen­zi­vi, a iz­van­re­dan je bio ka­da bi s lop­tom kre­nuo u na­pad. Nje­gov na­pre­dak iz utak­mi­ce u utak­mi­cu mo­gao bi za­bri­nu­ti Mo­dri­ća i Kro­osa u bor­bi za mjes­to u mom­ča­di – hva­li špa­njol­ski list As na­šeg re­pre­zen­ta­tiv­ca ko­ji pos­ta­je sve važ­ni­ji ko­tač mom­ča­di Re­ala. – Za­us­ta­vio je su­par­nič­ki vez­ni red, a u pro­igra­va­nji­ma i dri­blin­zi­ma bio je ra­zi­gran. Jas­no se vi­di da se u igri sjaj­no sla­že s Is­com. Uz to, sjaj­no je raz­bi­jao na­pa­de De­por­ti­va, ali bez Ca­se­mi­ro­ve agre­siv­nos­ti – do­dao je ka­ta­lon­ski Sport.

Dobio 93 pos­to du­ela

Ko­va­čić je dobio čak 93 pos­to du­ela te je imao 94 pos­to toč­nih do­da­va­nja, a upra­vo je on i po­kre­nuo ve­ći­nu ak­ci­ja iz ko­jih je Re­al ili za­bi­jao go­lo­ve ili do­la­zio u ve­li­ke pri­go­de. Pri­je ove utak­mi­ce na­ga­đa­lo se da bi se usko­ro mo­gao do­go­di­ti tran­sfer Ko­va­či­ća, ali nje­gov zas­tup­nik Nik­ky Vuk­san te je pri­če od­ba­cio: – Ma­teo je za­do­vo­ljan u Re­alu, ko­li­ko znam, i klub je za­do­vo­ljan nji­me, sve te pri­če o tran­sfe­ru ni­su toč­ne – ka­zao je Vuk­san. Ma­teo će 6. svib­nja na­pu­ni­ti 23 go­di­ne, dak­le još ka­ko je mlad, po­go­to­vu kad je ri­ječ o igra­ču ko­ji je u Re­alu. I ko­li­ko god po­ko­ji put bio ne­sre­tan jer ne do­bi­je pri­li­ku u po­je­di­noj utak­mi­ci, do­sad je upi­sao 35 nas­tu­pa sa­mo u ovoj se­zo­ni, već ima 69 utak­mi­ca za Re­al i jas­no je da je za­do­vo­ljan u tak­vom klu­bu. A par­ti­ja kak­vu je pru­žio u sri­je­du pro­tiv De­por­ti­va sa­mo će mu os­na­ži­ti po­zi­ci­ju u klu­bu, u mom­ča­di i kod tre­ne­ra Zi­ne­di­nea Zi­da­nea. Na­vi­ja­če Re­ala već je ku­pio kao i Is­co.

Je­dan od tri naj­bo­lja igra­ča Re­ala u go­li­ja­di pro­tiv De­por­ti­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.