Biv­ši igrač lo­ko­sa Ča­bra­ja no­ka­uti­rao Že­ljez­ni­čar

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

No­go­me­ta­ši Ši­ro­kog Bri­je­ga, ko­je vo­di biv­ši hr­vat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac Go­ran Sa­blić, uš­li su u fi­na­le ku­pa BiH, i to na­kon što su u uz­vrat­noj utak­mi­ci u gos­ti­ma s 3:0 dek­la­si­ra­li Že­lez­ni­čar (i u pr­voj utak­mi­ci su po­bi­je­di­li, ali s 1:0). A ju­nak Ši­ro­kog Bri­je­ga bio je biv­ši igrač Lo­ko­mo­ti­ve i In­te­ra, 23-go­diš­nji De­jan Ča­bra­ja. Na­ime, on je u uz­vra­tu na Gr­ba­vi­ci za­bio dva po­got­ka. U fi­na­lu ku­pa Ši­ro­ki će igra­ti pro­tiv Sa­ra­je­va, 10. i 17. svib­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.