Ša­ra­po­va: Što ho­će­te? Od­s­lu­ži­la sam svo­je...

Ro­land Gar­ros nu­di sa­mo po­ziv­ni­cu za kva­li­fi­ka­ci­je, ali to Ma­ši ni­je do­volj­no

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Filić an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ru­ski­nja za­sad ima osi­gu­ra­nu po­ziv­ni­cu za tur­nir u Ma­dri­du ko­ji po­či­nje 6. svib­nja, a vje­ro­jat­no će do­bi­ti i za Rim (15. svib­nja)

U uto­rak u po­noć is­tek­la je nje­zi­na 15-mje­seč­na sus­pen­zi­ja zbog uzi­ma­nja do­pin­ga (mel­do­nij), a već u sri­je­du mo­gla je i za­igra­ti. Ta­ko se i do­go­di­lo, po­naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći su­sret­lji­vos­ti or­ga­ni­za­to­ra WTA tur­ni­ra u Stut­t­gar­tu (na­grad­ni fond od 710.900 eura) ko­ji su joj da­li po­ziv­ni­cu za glav­ni tur­nir, ali joj i omo­gu­ći­li da dvo­boj pr­vog ko­la odi­gra (tek) u sri­je­du.

WTA ša­lje po­greš­nu po­ru­ku

Ru­ski­nja Ma­ri­ja Ša­ra­po­va (30) vra­ti­la se na te­ren us­pješ­no – sa 7:5, 6:3 po­bi­je­di­la je če­ti­ri go­di­ne sta­ri­ju Ta­li­jan­ku Ro­ber­tu Vin­ci. Za Ma­šu je to sva­ka­ko jed­na od naj­ve­ćih po­bje­da u ina­če bo­ga­toj ka­ri­je­ri (osvo­ji­la je 35 nas­lo­va, me­đu ko­ji­ma i sva če­ti­ri Grand Slam tur­ni­ra), ona ima raz­lo­ga za slav­lje... No os­ta­le te­ni­sa­či­ce ni­su odu­šev­lje­ne na­či­nom na ko­ji se vra­ća. Ne­ke ne­ma­ju ni­šta pro­tiv nje­zi­na po­vrat­ka (“od­s­lu­ži­la je svo­je”, is­ti­ču), ali pro­tiv su to­ga da joj se da­ju po­ziv­ni­ce. No ne­ke na sve gle­da­ju i stro­že: – Ne mis­lim da je to is­prav­no. Ona je va­ra­li­ca, a pre­va­ran­ti u spor­tu ne bi smje­li do­bi­ti pri­li­ku da po­nov­no za­igra­ju – pri­lič­no oš­tra bi­la je Ka­na­đan­ka Eu­ge­nie Bo­uc­hard do­dav­ši: – To ni­je po­šte­no pre­ma dru­gim igra­či­ca­ma ko­je po­štu­ju pra­vi­la i mis­lim da je WTA pos­lao po­greš­nu po­ru­ku dje­ci i mla­dim te­ni­sa­či­ca­ma. Kao da su po­ru­či­li: “Va­raj­te i mi će­mo vas do­če­ka­ti ra­ši­re­nih ru­ku”. Ni­je po­šte­no, po­seb­no sto­ga što je u pi­ta­nju net­ko tko mi je bio uzor dok sam bi­la klin­ka. Ovim po­te­zom sve je to uni­šti­la – rek­la je 23-go­diš­nja Bo­uc­hard. Slič­no je uo­či dvo­bo­ja u Stut­t­gar­tu go­vo­ri­la i Ro­ber­ta Vin­ci. – Ša­ra­po­va je sjaj­na igra­či­ca i ne­mam ni­šta pro­tiv nje. Pla­ti­la je za svo­je po­gre­ške i tre­ba joj omo­gu­ći­ti po­vra­tak. Ali bez po­ziv­ni­ca za glav­ni tur­nir! – is­tak­nu­la je Ta­li­jan­ka. Ono što po­seb­no sme­ta Ma­ši­nim ko­le­gi­ca­ma su, dak­le, te po­ziv­ni­ce. Za glav­ni tur­nir jer, da ih do­bi­va za kva­li­fi­ka­ci­je, vje­ro­jat­no ne bi ima­le ni­šta pro­tiv. One bi da Ru­ski­nja kre­ne od nu­le. No di­rek­to­ri tur­ni­ra ne mis­le ta­ko. Ša­ra­po­va je već do­bi­la po­ziv­ni­cu za tur­nir u Ma­dri­du (po­či­nje 6. svib­nja), a vje­ro­jat­no će do­bi­ti i za Rim (15. svib­nja). Dis­kre­cij­sko je pra­vo di­rek­to­ra tur­ni­ra da da­ju po­ziv­ni­ce igra­či­ca­ma za ko­je sma­tra­ju da će im po­ve­ća­ti gle­da­nost (te­le­vi­zij­sku i onu na te­re­nu), da će pri­vu­ći spon­zo­re, no­vi­na­re... Vje­ro­jat­no to či­ne u dos­lu­hu s vo­de­ćim lju­di­ma WTA To­ura.

Pre­sko­čit će Ro­land Gar­ros?!

No Ša­ra­po­va bi na tom, či­ni se, već uta­ba­nom pu­tu po­vrat­ka, ipak mo­gla na­le­tje­ti na je­dan ka­men. U ti­je­ku su, či­ni se, žes­to­ki pre­go­vo­ri iz­me­đu Ša­ra­po­ve i nje­zi­nih me­na­dže­ra s jed­ne i čel­ni­ka Ro­land Gar­ro­sa s dru­ge stra­ne. Fran­cu­zi su, na­vod­no, po­nu­di­li sa­mo po­ziv­ni­cu za kva­li­fi­ka­ci­je, ali Ru­ski­nja ti­me ni­je za­do­volj­na. Tra­ži po­ziv­ni­cu za glav­ni tur­nir. I dis­kret­no pri­je­ti da ina­če ne­će nas­tu­pi­ti, da će pre­sko­či­ti Ro­land Gar­ros ko­ji je dva pu­ta (2012. i 2014.) osva­ja­la. Tko će u toj igri ži­va­ca po­pus­ti­ti? Te­ško je re­ći, ali ako se mo­ra­mo iz­jas­ni­ti, ti­po­va­li bi­smo na – po­bje­du igra­či­ce. Do­tad će ona, na­ime, već odi­gra­ti tri tur­ni­ra, pa će i glas­na lju­bo­mo­ra nje­zi­nih kon­ku­ren­ti­ca splas­nu­ti. Gla­so­va da joj “tre­ba odu­ze­ti sve nas­lo­ve i me­da­lje i za­bra­ni­ti joj bav­lje­nje te­ni­som, kao i Ma­ri­on Jo­nes u atle­ti­ci” bit će sve ma­nje. Dak­le, oče­ku­je­mo da će Fran­cu­zi na kra­ju po­pus­ti­ti, osim ako ni­su u do­go­vo­ru s Wim­ble­do­nom. Je­di­no u tom slu­ča­ju, ako oba tur­ni­ra nas­tu­pa­ju za­jed­no, mo­gu uma­nji­ti šte­tu ko­ja bi nas­ta­la iz­os­ta­ja­njem atrak­tiv­ne Ru­ski­nje. Sa­ma Ša­ra­po­va svjes­na je da “ple­še po skli­skom po­di­ju” i za­to pa­zi na svo­je iz­ja­ve. U in­ter­v­juu Ti­me­su ka­za­la je tek ovo: – Ta­ble­te u ko­ji­ma je ta tvar uzi­ma­la sam na pre­po­ru­ku li­ječ­ni­ka da bih iz­bje­gla pro­ble­me sa sr­cem. Ni­sam ni zna­la što je mel­do­nij. Tek na­kon što sam za­gu­gla­la, ot­kri­la sam o če­mu se ra­di. Na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u Stut­t­gar­tu do­da­la je: – Te­ren je mo­ja po­zor­ni­ca, tu se naj­bo­lje osje­ćam. I ta­ko je od mog dje­tinj­stva. Ne raz­miš­ljam još o to­me ho­ću li igra­ti Ro­land Gar­ros ili ne, sa­da sam okre­nu­ta pred­sto­je­ćim tur­ni­ri­ma. Ra­zu­mi­jem ljut­nju ne­kih ko­le­gi­ca, ali ne znam što ho­će. Od­s­lu­ži­la sam svo­je...

Ona je va­ra­li­ca, a pre­va­ran­ti u spor­tu ne bi smje­li do­bi­ti no­vu pri­li­ku, ka­že Bo­uc­hard Te­ren je mo­ja po­zor­ni­ca, tu se naj­bo­lje osje­ćam. I ta­ko je od dje­tinj­stva, ka­že Ša­ra­po­va

Ma­ša: Ni­sam ni zna­la što je mel­do­nij. Tek kad su me kaz­ni­li, ot­kri­la sam o če­mu se za­pra­vo ra­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.