No­va uz­da­ni­ca Fin­ske! Val­t­te­ri Bot­tas: Že­lim se od­mah bo­ri­ti za ti­tu­lu

Ne­ću ma­šta­ti o po­bje­di, već ću raz­ra­di­ti stra­te­gi­ju ka­ko da do nje do­đem, ka­že Bot­tas

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Va­nja De­že­lić va­nja.de­ze­lic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Val­t­te­ri Bot­tas (27), pe­tu se­zo­nu se na­tje­če u For­mu­li 1, ali tek sa­da je fo­ku­su na­kon što vo­zi za Mer­ce­des, mom­ča ko­ja se bo­ri za nas­lov

Mer­ce­des če­ka sjaj­na bu­duć­nost, a ma­lo tko bi to re­kao na­kon od­la­ska Ni­ce Ro­sber­ga u mi­ro­vi­nu. Lewis Ha­mil­ton tra­jat će još po­ko­ju go­di­nu, u to ne­ma sum­nje, ali ova je “igra” ipak na du­že sta­ze i po­bje­đu­je onaj tko pla­ni­ra ne­ko­li­ko po­te­za una­pri­jed. Fer­ra­ri je to na­učio na te­ži na­čin, a Mer­ce­des na nje­go­vim gre­ška­ma. Iz­mis­li­li su “ni iz če­ga” Val­t­te­ri­ja Bot­ta­sa, an­ga­ži­ra­li ga za ovu se­zo­nu i po­go­di­li! Fi­nac je pri­li­ku is­ko­ris­tio i sa­mo nas­tav­lja tra­di­ci­ju sjaj­nih vo­za­ča iz te zem­lje. No, ni­je Bot­tas u for­mu­li 1 “od ju­čer”, ovo mu je pe­ta se­zo­na, ali pr­va “pra­va”. Na­kon pr­ve tri utr­ke na tre­ćem je mjes­tu u ukup­nom po­ret­ku i već je na­pra­vio što pret­hod­nih go­di­na ni­je us­pio. Bio je dva­put na pos­to­lju (tre­će mjes­to) i jed­nom je sti­gao do po­le po­si­ti­ona (Ba­hre­in). – Vr­lo sam sre­tan, ovo je pr­vi po­le po­si­ti­on u mo­joj F1 ka­ri­je­ri u pe­toj se­zo­ni. Tre­ba­lo mi je dos­ta utr­ka, ali sad ga imam i na­dam se da će bi­ti pr­vi od mno­gih – ka­zao je Bot­tas na­kon us­pje­ha ka­ri­je­re i skrom­no iz­ja­vio što mis­li o even­tu­al­noj po­bje­di u se­zo­ni:

Os­tav­lja do­jam ti­hog mom­ka

– Ne­ma smis­la ma­šta­ti, umjes­to to­ga ću ra­di­ti i is­pla­ni­ra­ti do­bru stra­te­gi­ju da to pos­tig­nem. Dak­le, pot­pu­na je su­prot­nost od Ha­mil­to­na ili Vet­te­la, ko­ji glas­no sla­ve svo­je us­pje­he, a još se glas­ni­je ža­le na sva­ki pro­blem ko­ji im se po­ja­vi na pu­tu do ti­tu­la. Po to­me je sli­čan Ro­sber­gu. Ta­ko­đer, kao Ro­sberg zna ja­ko do­bro u ma­lo ri­je­či iz­ra­zi­ti miš­lje­nje o si­tu­aci­ji oko se­be. – Ra­no je go­vo­ri­ti da će se ove se­zo­ne bor­ba za nas­lov svjet­skog pr­va­ka vo­di­ti sa­mo iz­me­đu dvo­ji­ce vo­za­ča. Se­zo­na je du­ga i mis­lim da se ne­će sve odvi­ja­ti sa­mo iz­me­đu Lewi­sa i Se­bas­ti­ana. Na­rav­no, na kra­ju se ra­ču­na­ju sa­mo re­zul­ta­ti i po­ku­šat ću se što pri­je uklju­či­ti u bor­bu za vrh. Sva­ki bod ko­ji iz­gu­bim zna­čit će ja­ko pu­no na kra­ju se­zo­ne. Me­đu­tim, mis­lim da ne mo­ram žu­ri­ti i pa­ni­ča­ri­ti. Nas­ta­vim li ra­di­ti ono što ra­dim i sad, na­pre­do­va­ti za­jed­no s mom­ča­di iz da­na u dan, si­gu­ran sam da ću usko­ro dos­pje­ti vr­lo vi­so­ko – ko­men­ti­rao je upor­na pi­ta­nja svih oko se­be o to­me tko će bi­ti pr­vak – Ha­mil­ton ili Vet­tel. Val­t­te­ri Bot­tas ro­đen je 28. ko­lo­vo­za 1989. go­di­ne u fin­skom gra­du Nas­to­li i u sre­di­šte po­zor­nos­ti do­šao je 2005. kad je bio osmi u Kar­ting Wor­ld Cu­pu. Ma­lo ko­me je bi­lo jas­no odak­le se po­ja­vio taj ta­len­ti­ra­ni 15-go­diš­njak i na­rav­no da su mu pro­ri­ca­li sjaj­nu bu­duć­nost os­ta­ne li mar­ljiv i ra­di­šan. I os­tao je...

Du­go je če­kao pri­li­ku

Već 2007. po­bi­je­dio je na For­mu­la Re­na­ult UK Win­ter Se­ri­es, a 2008. na For­mu­la Re­na­ult Eu­ro­cu­pu i For­mu­la Re­na­ult Nor­t­hern Eu­ro­pe­an Cu­pu. Oče­ki­va­no, na­kon to­ga pre­la­zi u For­mu­lu 3, ko­ju ni­je us­pio osvo­ji­ti, ali je za­to pos­tao je­di­ni vo­zač ko­ji je dvi­je go­di­ne za­re­dom (2009. i 2010.) osvo­jio F3 Mas­ters. Tak­vi us­pje­si ni­su mo­gli pro­ći ne­za­pa­že­no i 2010. ga je Wil­li­ams an­ga­ži­rao kao tes­t­nog vo­za­ča, što je i os­tao slje­de­će tri go­di­ne, dok na­po­kon ni­je dobio pri­li­ku. Mno­gi su u F1 svi­jet uš­li mno­go pri­je, a Bot­ta­su je to us­pje­lo tek u 24. go­di­ni. Na nje­go­vu ža­lost, u Wil­li­am­su je pro­veo tri go­di­ne i na­tje­cao se u 77 utr­ka, ali ni­jed­nom ni­je po­bi­je­dio. Ne­bit­no, Wil­li­am­sov bo­lid iona­ko ni­je imao šan­se u opa­koj kon­ku­ren­ci­ji za tak­vo što, ali pra­vi pot­hvat sva­ka­ko je to što se Bot­tas us­pio de­vet pu­ta po­ja­vi­ti na pos­to­lju, pr­vi put 2014. go­di­ne kad se šest pu­ta us­pi­njao na ko­rak ili dva do po­bjed­ni­ka. Za­hva­lju­ju­ći sve­mu, i spo­sob­nos­ti­ma na sta­zi i po­na­ša­nju iz­van nje, Mer­ce­des je u Bot­ta­su pre­poz­nao vo­za­ča na ko­jem će gra­di­ti bu­duć­nost. I vje­ro­va­ti da će pos­ta­ti ve­li­ki vo­zač. Jer, ni­je is­klju­če­no da Ha­mil­ton u 2018. go­di­ni ne pro­du­lji ugo­vor te se od­lu­či oti­ći neg­dje drug­dje, kao ni da mu Mer­ce­des ne po­nu­di no­vi. Uz Bot­ta­sa ne­ma­ju pri­ti­ska po tom pi­ta­nju, osi­gu­ra­li su se i slje­de­ćih go­di­na mo­gu se na­da­ti nas­lo­vi­ma. Sto­ga, ne­ka se po­no­vi da su Mer­ce­des i Bot­tas za­pra­vo kon­kre­tan pri­mjer du­go­roč­nog ra­da, stra­te­gi­je i pla­ni­ra­nja ko­ji se is­pla­te...

U Ba­hra­inu po­ka­zao da mo­že na­pra­vi­ti ve­li­ke stva­ri - Val­l­te­ri Bot­tas

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.