Ru­dić: Bio sam pr­vi spor­taš u biv­šoj SFRJ op­tu­žen za do­ping

NBA ko­šar­ka­ši na OI i da­lje ne mo­ra­ju na do­pin­g­kon­tro­lu, tvr­di ko­šar­ka­ški iz­bor­nik Pe­tro­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Od svih su­di­oni­ka HOO-ova okru­glog sto­la “Moj po­gled na do­ping” je­di­no je naj­tro­fej­ni­ji me­đu nji­ma, va­ter­pol­ski ko­ri­fej Rat­ko Ru­dić, bio op­tu­žen za do­ping. – Ja sam pr­vi spor­taš u biv­šoj SFRJ ko­ji je bio op­tu­žen za uzi­ma­nje do­pin­ga. Zbi­lo se to 1975. na SP-u u Ka­li­ju gdje smo se kao ve­li­ki fa­vo­rit za zla­to s la­ko­ćom pla­si­ra­li u po­lu­fi­na­le. Ka­ko se u to vri­je­me do­ping-kon­tro­la obav­lja­la u vr­lo pri­mi­tiv­nim uvje­ti­ma, a kod me­ne je to po­tra­ja­lo 4-5 sa­ti, za sam za to vri­je­me pu­šio i pio co­ca-co­lu i to­nic-wa­ter ko­ji su nam da­va­li. Ka­da se us­ta­no­vi­lo da sam po­zi­ti­van, čel­ni­ci Fi­ne sus­pen­di­ra­li su re­pre­zen­ta­ci­ju pa smo na kra­ju osvo­ji­li tek 13. mjes­to. Ka­ko smo bi­li od­luč­ni u tra­že­nju is­ti­ne, doš­li smo do čel­ni­ka an­ti­do­pin­ške ko­mi­si­je MOO-a i na­no­vo oba­vi­li tes­ti­ra­nje. Pro­veo sam tri da­na na Ins­ti­tu­tu u Kol­nu i on je do­šao sa­mo do tra­go­va ni­ko­ti­na i ki­ni­na pa je do­nio od­lu­ku o mo­jem os­lo­ba­đa­nju. Us­li­je­di­le su is­pri­ke od Fi­ne, no vri­je­me vi­še ni­smo mo­gli vra­ti­ti, a ni­smo htje­li sud­ski tra­ži­ti od­šte­tu ka­ko se ne bi­smo za­mje­ri­li Fi­ni.

Ci­bo­na pa­la na jef­ti­nu li­je­ku

Taj slu­čaj bio je pre­kret­ni­ca. – To je za­bi­lje­že­no i u li­te­ra­tu­ri pa se vr­lo br­zo pu­no to­ga pro­mi­je­ni­lo. Po­se­bi­ce oko uvje­ta da­va­nja uzor­ka. Na­kon to­ga ni­kad ni­šta sa­mos­tal­no ni­sam uzeo, a da ni­sam pro­vje­rio kod struč­nih oso­ba, a ta­ko sam se po­na­šao i kao iz­bor­nik ni­za re­pre­zen­ta­ci­ja pa u svo­jim se­lek­ci­ja­ma ni­sam imao ni­ti je­dan do­pin­ški pro­blem. Ak­tu­al­ni iz­bor­nik Alek­san­dar Pe­tro­vić u svo­joj je tre­ner­skoj ka­ri­je­ri imao slu­čaj do­pin­ga ko­ji mu je odu­zeo ja­ko pu­no. Jer, pro­tiv bu­du­ćeg pr­va­ka Eu­ro­pe Re­ala u če­t­vr­t­fi­na­lu Eu­ro­li­ge u se­zo­ni 1994./1995. mo­rao je igra­ti bez svog naj­bo­ljeg igra­ča – Ger­ro­da Abra­ma. - U to vri­je­me bi­li smo pu­no neo­prez­ni­ji ne­go da­nas pa nam se do­go­di­lo da je naš Ame­ri­ka­nac svo­ju ja­ku pre­hla­du li­je­čio ne­kim me­di­ka­men­tom ko­ji u tr­go­vi­ni sto­ji 5.95 USD. Ka­ko je on na­kon jed­ne utak­mi­ce bio iz­a­bran za do­ping-kon­tro­lu, a to je sred­stvo sa­dr­ža­va­lo za­bra­nje­nu sup­s­tan­cu, os­ta­li smo bez igra­ča pre­va­ge. S ob­zi­rom na to da je iz­bor­nik igra­či­ma ko­ji igra­ju u NBA li­gi, a on­dje su li­be­ral­ni­ja do­ping-pra­vi­la, Pe­tro­vi­ću je pos­tav­lje­no pi­ta­nje ima li taj dio pri­če pod kon­tro­lom? – Ka­da sam ne­dav­no u SAD-u po­sje­tio na­še igra­če, bi­lo je go­vo­ra i o to­me. Pri­mje­ri­ce, da nji­hov klub ne bi for­si­rao klin­ce po­put Ben­de­ra i Zup­ca da uzi­ma­ju ne­što za br­ži rast mi­šić­ne ma­se. Zbog to­ga je li­ječ­nik re­pre­zen­ta­ci­je dr. Mar­ti­nac s nji­ma u otvo­re­nom kon­tak­tu i oni mu sve pri­jav­lju­ju. Prof. dr. La­bar pos­ta­vio je pi­ta­nje Pe­tro­vi­ću je li toč­no da ame­rič­ki ko­šar­ka­ši na Olim­pij­skim igra­ma ne idu na do­ping-kon­tro­le? – To je ap­so­lut­no toč­no i to se ni­je do­go­di­lo sa­mo u Bar­ce­lo­ni 1992. ne­go i kas­ni­je pa ta­ko i 2016. U Ri­ju ame­rič­ki ko­šar­ka­ši ni­su bi­li u Olim­pij­skom se­lu ne­go na kru­ze­ru jer oni valj­da s MOO-om imaju ne­ki in­ter­ni do­go­vor po ko­jem svoj do­la­zak na Igre uvje­tu­ju iz­vjes­nim olak­ši­ca­ma jer je lis­ta za­bra­nje­nih tva­ri u NBA li­gi dru­ga­či­ja no u olim­pij­skom svi­je­tu. S ob­zi­rom na to da je ves­la­nje, ako ne na­por­ni­ji, a on­da ba­rem jed­na­ko na­po­ran sport po­put bi­cik­liz­ma, pi­ta­li smo po­naj­bo­ljeg svjet­skog tre­ne­ra Bra­li­ća za­što u nje­go­vu spor­tu go­to­vo pa i ne­ma do­pin­ga, a u bi­cik­liz­mu ga ima na­pre­tek. – Valj­da za­to što u na­šem spor­tu ne­ma ni­ti nov­ca. Jer, gdje su ve­će na­gra­de spor­ta­ši su valj­da sprem­ni­ji i vi­še ri­ski­ra­ti za us­pjeh. Ina­če,

Naj­vi­še po­zi­tiv­nih na­la­za do­ga­đa se zbog ne­ma­ra i gre­ša­ka, tvr­di dr. Zo­ran Bah­ti­ja­re­vić

ja vam ni­sam čak ni­ti pok­lo­nik su­ple­me­na­ta, a ka­mo­li do­pin­ga. Do­la­zim iz Dal­ma­tin­ske za­go­re, iz kra­ja u ko­jem je hra­na kva­li­tet­na i do­volj­na da se uz znoj, krv i su­ze mo­že pos­ti­ći i sport­ski us­pjeh.

Ni­šta ne uzi­mam bez Mi­mi

Va­lent Sin­ko­vić, Bra­li­ćev zlat­ni šti­će­nik iz Ri­ja, na­la­zi se u ne­mi­loj si­tu­aci­ji jer ga već šest mje­se­ci mu­či stres frak­tu­ra re­bra. – Ka­ko je mo­ja oz­lje­da po­tra­ja­la pa sam pos­tao i ner­vo­zan, po­čeo sam obi­la­zi­ti li­ječ­ni­ke ko­ji su mi su­ge­ri­ra­li da pro­bam uze­ti dos­ta to­ga. No, ja ni­šta od to­ga ni­sam uzeo pri­je no što sam pi­tao HOO-vu nu­tri­ci­onis­ti­cu Mi­mi Vur­de­lju. Ka­da uzi­mam ne­što no­vo ni­kad to ne či­nim, a da se do­bro ne ras­pi­tam. I Fi­lip Hr­go­vić je u stra­hu da se za ne­što ne za­ka­či: – Ne že­lim eks­pe­ri­men­ti­ra­ti, već se dr­žim zdra­ve pre­hra­ne i po­ne­kog pro­vje­re­nog do­dat­ka. Bi­ti spar­ta­nac i tre­ni­ra­ti ja­ko, je­di­ni je put do us­pje­ha. Sve dru­go je pri­je­va­ra.

I 22 go­di­ne na­kon Bar­ce­lo­ne ko­la­ju pri­če o to­me da je ame­rič­ki Dre­am Te­am bio os­lo­bo­đen do­ping-kon­tro­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.