NO­VA VLA­DA ILI IZ­BO­RI

Plen­ko­vić sas­tav­lja Vla­du uz pot­po­ru ma­nji­na­ca, Ban­di­ća, Lo­vri­no­vi­ća, Ča­či­ća, Gla­va­ša, IDS-a...?

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

1 Iza ku­li­sa dra­me

Plen­ko­vić je od­lu­ku o smje­ni do­nio u naj­u­žem kru­gu. HDZ: Hva­la Bo­gu da smo se ri­je­ši­li Mos­ta

2 Mos­to­ve op­tuž­be

Mi­nis­tri su smi­je­nje­ni zbog is­tra­ga u Agro­ko­ru. Petrov smje­ne ša­lje na Us­tav­ni sud

3 Opor­ba

I dok u SDP-u ovo na­zi­va­ju la­kr­di­jom, HSS po­zi­va Most da s opor­bom sas­ta­vi no­vu Vla­du

– Ka­da net­ko vu­če tak­ve po­te­ze, ili je lud ili je pla­ni­rao sva­ki ko­rak. A pre­mi­jer je os­tav­ljao do­jam da zna što ra­di jer je već dan pri­je, na ruč­ku s HUP-om, bio ja­ko sa­mo­uvje­ren. Ta­da je re­kao da će se sve vi­dje­ti idu­ći dan, pa je ju­čer sa­mo pos­tu­pao po tom pla­nu – oci­je­nio je ju­če­raš­nje po­te­ze pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća i nje­go­vo obra­ća­nje jav­nos­ti PR struč­njak Kre­ši­mir Ma­can. Slič­no je miš­lje­nje i ko­mu­ni­ko­lo­gi­nje Smi­lja­ne Le­inert-No­vo­sel: – Pre­mi­jer je bio pri­prem­ljen za ono što se do­go­di­lo. Nje­go­va je ko­mu­ni­ka­ci­ja po­ka­za­la ap­so­lut­no vla­da­nje si­tu­aci­jom. Ni­je bi­lo ne­pre­dvi­đe­nih šo­ko­va, ne­pla­ni­ra­nih po­te­za ili doj­ma da ne zna u ko­jem prav­cu ko­mu­ni­ci­ra i što že­li pos­ti­ći. Ste­kao se do­jam da je si­gu­ran u ono što či­ni i da ne ide u ri­skant­ne po­te­ze. Obra­ća­njem je htio po­ru­či­ti – ako ka­ni­te i da­lje kon­tri­ra­ti, vi­še ne mo­že­te bi­ti dio ti­ma i ja ta­kav tim ne mo­gu vo­di­ti. (bma)

Po­ru­ka: Ako ka­ni­te i da­lje kon­tri­ra­ti, vi­še ne mo­že­te bi­ti dio ti­ma i ja ta­kav tim ne mo­gu vo­di­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.