Proš­lo je 45 go­di­na od sni­ma­nja “Ku­ma 2”

Sve­ča­na pro­jek­ci­ja je u Ra­dio City Mu­sic Hal­lu, a na nju sti­žu oska­rov­ci pre­dvo­đe­ni re­da­te­ljem Cop­po­lom

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Ma­ri­ja­na Ma­ri­no­vić NEW YORK

Na­kon pr­vog “Ku­ma” Cop­po­la je htio re­da­telj­sku pa­li­cu pre­da­ti Scor­se­seu, ali su ga u Pa­ra­mo­ut­hu ipak na­go­vo­ri­li na nas­ta­vak sa­ge Da je re­da­telj Fran­cis Ford Cop­po­la bio ma­lo umor­ni­ji i da mu še­fo­vi Pa­ra­mo­un­ta ni­su iš­li uz dla­ku na­kon sni­ma­nja film­skog re­mek-dje­la “Kum” (ti­je­kom ko­je­ga ga je stu­dio zbog tvr­do­gla­vos­ti čak se­dam pu­ta ot­pu­štao i po­no­vo vra­ćao na set), naj­vje­ro­jat­ni­je ni­ka­da ne bi bi­lo jed­nog od naj­us­pješ­ni­jih film­skih nas­ta­va­ka – fil­ma “Kum 2”. Cop­po­la je, na­ime, zbog pre­mo­re­nos­ti ra­dom na pr­vom “Ku­mu” od­bio sni­ma­nje nas­tav­ka, že­le­ći ulo­gu re­da­te­lja do­di­je­li­ti Mar­ti­nu Scor­se­seu, no stu­dio ga je ga­lant­no “pod­mi­tio” Mer­ce­de­so­vom li­mu­zi­nom, kom­plet­nom autor­skom slo­bo­dom i obe­ća­njem da će sni­mi­ti dru­ga dva pro­jek­ta po nje­go­vim sce­na­ri­ji­ma.

Čak 11 no­mi­na­ci­ja i 6 Os­ca­ra

No, uza sve te fi­ne bo­nu­se za sni­ma­nje ma­es­tral­ne sa­ge o ma­fi­ja­škoj obi­te­lji Cor­le­one re­da­te­lja je za­in­tri­gi­ra­la i pri­ča ko­ja pa­ra­lel­no pra­ti oca i si­na u is­tim go­di­na­ma: don Vi­ta Cor­le­onea, nje­gov do­la­zak sa Si­ci­li­je u New York, po­če­tak ma­fi­ja­škog us­po­na i stva­ra­nje jed­ne od naj­moć­ni­jih kri­mi­nal­nih obi­te­lji na Is­toč­noj oba­li te nje­go­va si­na Mic­ha­ela Cor­le­onea, ko­ji pre­uzi­ma oče­vu ulo­gu i ši­ri obi­telj­ski utje­caj i na le­gal­ne pos­lo­ve. Na kra­ju je “Kum 2” dobio čak je­da­na­est no­mi­na­ci­ja za Os­ca­ra, a osvo­jio je šest zlat­nih ki­pi­ća: za naj­bo­lji film, re­ži­ju, adap­ti­ra­ni sce­na­rij (Cop­po­la i autor knji­ge Ma­rio Pu­zo), za sce­no­gra­fi­ju, glaz­bu, te Robert De Ni­ro za naj­bo­ljeg spo­red­nog glum­ca. A upra­vo je De Ni­ro “kriv” za ve­li­ko okup­lja­nje slav­ne eki­pe ko­je će se do­go­di­ti na 16. iz­da­nju Tri­be­ca Film Fes­ti­va­la, ko­ji je os­no­vao sa svo­jim ko­le­ga­ma. On­dje će se 45 go­di­na na­kon sni­ma­nja kul­t­nog fil­ma oku­pi­ti naj­ve­ća glu­mač­ka ime­na, sve odre­da oska­rov­ci: Robert De Ni­ro, Al Pa­ci­no, Robert Du­vall, Di­ane Ke­aton, kao i re­da­telj Fran­cis Ford Cop­po­la te no­mi­ni­ra­ni za zlat­ni ki­pić Ja­mes Ca­an i Ta­lia Shi­re. Pri­sus­tvo­vat će sve­ča­noj pro­jek­ci­ji fil­ma u Ra­dio City Mu­sic Hal­lu. “Kum” je mno­gi­ma od njih bio od­skoč­na da­ska za stre­lo­vi­tu ka­ri­je­ru, iako je ti­je­kom 104 da­na sni­ma­nja bi­lo ite­ka­ko za­vr­z­la­ma i po­te­ško­ća. Me­đu naj­zah­tjev­ni­ji­ma bio je Al Pa­ci­no, Os­ca­rom na­gra­đe­na zvi­jez­da pr­vog di­je­la, u ulo­zi Mic­ha­ela Cor­le­onea: tra­žio je ogro­man ho­no­rar (za pr­vi “Kum” dobio je 35.000 do­la­ra, a za dru­gi 600.000 do­la­ra plus pos­to­tak od za­ra­de), pri­je­tio je Cop­po­li da će na­pus­ti­ti sni­ma­nje ako ne iz­mi­je­ni sce­na­rij, a zbog nje­go­ve upa­le plu­ća sni­ma­nje je i pre­ki­nu­to na mje­sec da­na. Za­si­gur­no je re­da­telj po­ne­kad i

po­ža­lio što ga je kao pot­pu­nog ano­nim­ca an­ga­ži­rao u svo­joj pr­voj ma­fi­ja­škoj pri­či, tim vi­še jer se sam za Pa­ci­na kr­va­vo bo­rio čim ga je ugle­dao na pred­sta­vi na Bro­adwayu. Znao je da je stvo­ren za lik Mic­ha­ela, una­toč nje­go­voj mla­koj glu­mi na audi­ci­ji za film i in­zis­ti­ra­nju še­fo­va stu­di­ja da se ta ulo­ga po­nu­di ta­daš­njim ja­kim glu­mač­kim ime­ni­ma kao što su War­ren Be­at­ty, Jack Nic­hol­son ili Robert Red­ford. Cop­po­li­na tvr­do­gla­vost po­ka­za­la se is­prav­nom, kao i an­ga­ži­ra­nje De Ni­ra u ulo­zi mla­dog Vi­ta Cor­le­onea.

Scor­se­se­ov “Irac” sti­že 2018.

Iako se u fil­mu, ko­ji tra­je čak tri sa­ta i 20 mi­nu­ta, De Ni­ro po­jav­lju­je “sa­mo” 46 mi­nu­ta, zbog ulo­ge je pro­veo čak tri mje­se­ca na Si­ci­li­ji uče­ći ta­li­jan­ski di­ja­lekt te re­gi­je. Ta­ko je De Ni­ro sa­mo je­dan od šes­te­ro glu­ma­ca (uz Sop­hi­ju Lo­ren, Chris­top­ha Wal­t­za, Ro­ber­ta Be­nig­ni­ja, Be­ni­ci­ja Del To­ra i Ma­ri­on Co­til­lard) ko­ji je osvo­jio Os­ca­ra go­vo­re­ći dru­gi je­zik umjes­to en­gle­skog, s ob­zi­rom na to da je ve­ći­na nje­go­vih di­ja­lo­ga u “Ku­mu 2” na ta­li­jan­skom. Za nje­ga je na sve­ča­noj do­dje­li Os­ca­ra ki­pić pre­uzeo re­da­telj Cop­po­la, s ob­zi­rom na to da je De Ni­ro ta­da sni­mao film “1900”, a u po­vi­jes­ti Os­ca­ra je za­uvi­jek za­bi­lje­že­no da su on i Mar­lon Bran­do je­di­ni glum­ci u po­vi­jes­ti ko­ji su osvo­ji­li naj­pres­tiž­ni­ju svjet­sku film­sku na­gra­du za is­tu ulo­gu. Prem­da je bi­lo pre­dvi­đe­no da se Bran­do po­ja­vi u ne­ko­li­ko sce­na dru­gog di­je­la, u zad­nji tren se ni­je po­ja­vio na sni­ma­nju uvri­je­đen po­na­ša­njem pro­du­ce­na­ta. A i ho­no­rar mu na­vod­no ni­je od­go­va­rao. No, ne­kim je glum­ci­ma po­ve­ćan čak dva­de­set pu­ta. Ta­ko je Ta­lia Shi­re za ulo­gu Con­nie Cor­le­one za pr­vi film do­bi­la sa­mo 1500 do­la­ra, dok je za dru­gi utr­ži­la čak 30.000 do­la­ra plus 10.000 do­la­ra bo­nu­sa. Broj­ke u da­naš­njim hol­lywo­od­skim re­la­ci­ja­ma mo­žda zvu­če skrom­no, ali bi­la su to ne­ka dru­ga “do­lar­ska” vre­me­na. Ina­če, zbog “Ku­ma 2”, u ko­jem je ukup­no 16 mr­tvih, po­bu­ni­la se Ta­li­jan­sko-ame­rič­ka li­ga za gra­đan­ska pra­va zbog lo­šeg pred­stav­lja­nja Ta­li­ja­na u ame­rič­koj jav­nos­ti. Pro­du­cen­ti su im po­ku­ša­li po­nu­di­ti dio nov­ca za hu­ma­ni­tar­ne svr­he, no na­kon ne­ga­tiv­nih me­dij­skih na­pi­sa nji­ho­va je po­nu­da od­bi­je­na. No, ipak su, pri­je­te­ći de­mons­tra­ci­ja­ma ko­je će za­us­ta­vi­ti sni­ma­nje fil­ma, pos­ti­gli zna­ča­jan kom­pro­mis pa se u fil­mu ni­jed­nom ne iz­go­va­ra­ju ri­je­či ma­fi­ja i Co­sa nos­tra! Uos­ta­lom, tko bi sve za­do­vo­ljio: s jed­ne su se stra­ne Ta­li­ja­ni žes­ti­li, a s dru­ge stra­ne Atlan­ti­ka – oni u Eu­ro­pi – su se po­no­si­li ta­li­jan­skim ko­ri­je­ni­ma ame­rič­kih glu­ma­ca – Ro­ber­ta An­t­honyja De Ni­ra i Al­fre­da Ja­me­sa, tj. Ala Pa­ci­na. O nji­ho­voj me­đu­sob­noj nes­noš­lji­vos­ti na­ga­đa­lo se go­di­na­ma, go­vo­ri­lo se da se od­bi­ja­ju po­ja­vi­ti na is­tom do­ga­đa­ju, a ka­mo­li ra­di­ti za­jed­no na fil­mu..., no pra­va je is­ti­na da se na sni­ma­nju “Ku­ma 2” go­to­vo ni­su ni su­sre­li. Do film­skog uje­di­nje­nja dvo­ji­ce ve­li­ka­na tre­ba­la je pro­ći još 21 go­di­na, do ulo­ga u tri­le­ru “Vru­ći­na”, iako u nje­mu imaju sa­mo dvi­je sce­ne. No, da se do­bro sla­žu i sklo­ni su ma­fi­ja­škim pri­ča­ma do­ka­za­li su u no­vom Scor­se­se­ovu fil­mu “Irac”, či­ja je pre­mi­je­ra 2018.

Bran­do je tre­bao bi­ti i u ne­ko­li­ko sce­na “Ku­ma 2” ali se uvri­je­dio zbog po­na­ša­nja pro­du­ce­na­ta

Slav­ni se re­da­telj oš­tro bo­rio za svo­ju vi­zi­ju fil­ma, a naj­ve­ći mu je us­pjeh što je iz­bo­rio da Mic­ha­ela tu­ma­či Al Pa­ci­no

Robert de Ni­ro De Ni­ro u “Ku­mu 2” ima “sa­mo” 46 mi­nu­ta, ali je zbog te ulo­ge pro­veo čak tri mje­se­ca na Si­ci­li­ji uče­ći ta­moš­nji ta­li­jan­ski di­ja­lekt

Al Pa­ci­no Do ulo­ge u “Ku­mu” bio je ne­poz­na­ti ka­za­liš­ni glu­mac, a še­fo­vi stu­di­ja že­lje­li su da tu ulo­gu tu­ma­či ne­ka od ta­daš­njih zvi­jez­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.