Ka­da Al Pa­ci­no na­le­ti na “Ku­ma” – sjed­ne i gle­da

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Po­vi­jest ove slav­ne film­ske tri­lo­gi­je, uz ogor­če­nu bor­bu ko­ju je Cop­po­la vo­dio sa še­fo­vi­ma stu­di­ja Pa­ra­mo­unt ka­ko bi oču­vao svoj umjet­nič­ki in­te­gri­tet, bi­lje­ži i po­da­tak da je audi­ci­je sni­mao u svom sta­nu. Za­nim­lji­vo je i to da je za tri­lo­gi­ju an­ga­ži­rao svo­ju naj­u­žu obi­telj: si­na Ro­ma­na Cop­po­lu u pr­vom di­je­lu i kćer So­fi­ju Cop­po­lu u tre­ćem di­je­lu. No, svo­joj ro­đe­noj ses­tri Ta­li­ji Shi­re ni­je htio da­ti ulo­gu je­di­ne kće­ri Vi­ta Cor­le­onea, i to uz obraz­lo­že­nje da je pre­vi­še li­je­pa da glu­mi obič­nu ku­ća­ni­cu. No, pok­lek­nuo je kad je vi­dio nje­zi­ne prob­ne snim­ke i ipak joj ni­je odu­zeo ulo­gu ži­vo­ta. Da­nas su sve zgo­de i nez­go­de sa sni­ma­nja sve tri nas­tav­ka va­žan dio film­ske po­vi­jes­ti, a Al Pa­ci­no ka­že da uvi­jek kad na­iđe na te­le­vi­zij­ski ka­nal na ko­jem se emi­ti­ra “Kum”, što god ra­dio, sjed­ne i gle­da ga do kra­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.