Aco u Ki­nu vo­di i Vran­ko­vi­će­va si­na

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Alek­san­dar Pe­tro­vić, iz­bor­nik mu­ške ko­šar­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je, obja­vio je po­pis 15-ori­ce igra­ča ko­ji kan­di­di­ra­ju za nas­tup na Ku­pu Bo­ris­la­va Stan­ko­vi­ća ko­ji će se, po tra­di­ci­ji, odr­ža­ti u Ki­ni, ove go­di­ne iz­me­đu 19. i 23. sr­p­nja. – Pri­li­ku ću pru­ži­ti igra­či­ma iz europ­skih klu­bo­va kao i hr­vat­skih A-1 li­ga­ša ko­ji će ima­ti pri­li­ku na­met­nu­ti se za nas­tup na Eu­ro­ba­ske­tu, a tri igra­ča s ovog po­pi­sa do­bit će tak­vu pri­li­ku. Ne­će na­ma u Ki­ni bi­ti važ­no po­bje­đi­va­ti ko­li­ko že­li­mo vi­dje­ti što od ko­ga mo­že­mo oče­ki­va­ti – objas­nio je iz­bor­nik ko­ji na svom po­pi­su ima i jed­nog igra­ča ko­ji gra­di ka­ri­je­ru na ame­rič­kom kon­ti­nen­tu. A ri­ječ je o An­to­ni­ju Vran­ko­vi­ću, na­da­re­nom cen­tru i si­nu pred­sjed­ni­ka HKS-a Stoj­ka Vran­ko­vi­ća, iza ko­jeg je dru­ga go­di­na stu­di­ja na pres­tiž­nom sve­uči­li­štu Du­ke, pod rav­na­njem ame­rič­kog iz­bor­ni­ka Mi­kea Kr­zyzew­skog. Osim Vran­ko­vi­ća, na tom su po­pi­su slje­de­ći igra­či – bra­ni­či: Ma­vra, Ka­tić, Fi­li­po­vić, Mus­ta­pić, Bi­li­no­vac, Bo­žić, Ba­džim, Boš­njak; kri­la: I. Ram­ljak, Sla­vi­ca, Zub­čić; cen­tri: Žga­nec, Kra­lje­vić i Bu­va. Na taj da­lek put će i kom­ple­tan Pe­tro­vi­ćev struč­ni sto­žer ko­ji će či­ni­ti po­moć­ni­ci Ske­lin, Ore­ško­vić i Šan­go te me­di­cin­ski tim s li­ječ­ni­kom (Mar­ti­nac) i dva fi­zi­ote­ra­pe­uta (Ši­žgo­rić, Ja­rak). Ina­če, za raz­li­ku od svog klup­skog ko­le­ge iz Or­lan­do Ma­gi­ca Ma­ri­ja He­zo­nje, osam go­di­na sta­ri­ji Da­mjan Ru­dež (30) obja­vio je da se hr­vat­skom iz­bor­ni­ku stav­lja na ras­po­la­ga­nje. A to proš­lo lje­to ni­je bio u pri­li­ci jer se kao slo­bo­dan igrač bo­rio za svoj no­vi NBA ugo­vor.

Još jed­na cen­tar­ska na­da – An­to­nio Vran­ko­vić, sin le­gen­dar­nog Stoj­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.