Oče­ku­je se da će HDZ tra­ži­ti smje­nu še­fa Sa­bo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ras­pad su­rad­nje Mos­ta i HDZ-a do­vo­di do nez­go­de si­tu­aci­je ka­da je ri­ječ o po­dje­li od­go­vor­nos­ti jer HDZ vo­di Vla­du, a Most ima pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra. Oče­ki­va­ti je da će HDZ že­lje­ti ima­ti svog še­fa Sa­bo­ra, pa će u ime Klu­ba zas­tup­ni­ka HDZ-a za­tra­ži­ti smje­nu Pe­tro­va. Pos­lov­nik Sa­bo­ra i Us­tav ne pro­pi­su­ju jas­ne pro­ce­du­re ka­ko smi­je­ni­ti pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra, ži­vot po­nov­no do­ka­zu­je da je za­ko­no­dav­cu te­ško pre­dvi­dje­ti sve si­tu­aci­je, ali pro­cje­ne su da se pre­ma smje­ni pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra tre­ba pos­ta­vi­ti kao bi­lo ko­jem dru­goj za­kon­skoj ini­ci­ja­ti­vi. To zna­či da nje­go­vu smje­nu mo­že tra­ži­ti bi­lo tko, ali po­an­ta je opet da je, da bi se Pe­tro­va smi­je­ni­lo, po­treb­na ve­ći­na ko­ja će ta­kav pri­jed­log iz­gla­sa­ti. Či­nje­ni­ca je i da pred­sjed­nik Sa­bo­ra sam mo­že od­lu­či­ti ka­da će se tak­va toč­ka sta­vi­ti na dnev­ni red, od­nos­no ko­ja će toč­ka u tom dnev­nom re­du bi­ti. Pos­to­ji i op­ci­ja da, ako pred­sjed­nik Sa­bo­ra od­bi­ja sa­zi­va­ti sjed­ni­cu, tri pot­pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra, ko­ja HDZ ima – Želj­ko Re­iner, Gor­dan Jan­dro­ko­vić te Mi­li­jan Br­kić – mo­gu sa­mi sa­zva­ti tu sjed­ni­cu. (tr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.