Ma­nje po­gi­nu­lih, gu­žve na gra­ni­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pre­ma an­ke­ta­ma, naj­po­pu­lar­ni­ji Mos­tov mi­nis­tar. Po­ve­ćao pla­će “obič­nim” po­li­caj­ci­ma, ma­nje je po­gi­nu­lih u pro­me­tu, “spa­sio” je no­vac iz EU za gra­ni­cu, odo­li­je­vao Ka­ra­mar­ko­vim pri­tis­ci­ma... Ipak, broj upra­va ni­je sma­njio, po­li­ci­ja je bez auta, gu­žve su na gra­ni­ci... (mb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.