Ra­do­ho­li­čar je bla­go iz­ne­na­dio

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Zbog skrom­nih oče­ki­va­nja s ob­zi­rom na to da je na funk­ci­ju mi­nis­tra do­šao s po­zi­ci­je su­ca ma­log su­da, mi­nis­tar pra­vo­su­đa je bla­go iz­ne­na­đe­nje u Vla­di. Vr­lo je ra­di­šan, s iz­ra­že­nim osje­ća­jem za op­će do­bro. Ušte­da­ma je pos­ti­gao bo­lju sta­tis­ti­ku, pri­pre­mao niz za­ko­na...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.