Za ne­ke la­kr­di­ja, za dru­ge bri­ga o sta­bil­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

“Sad oče­ku­je­mo od­go­vor­nost Plen­ko­vi­ća, da sa­zo­ve no­ve iz­bo­re jer ovo ne­ma smis­la”, iz­ja­vio je Haj­daš Don­čić no­vi­na­ri­ma ju­čer u Sa­bo­ru. Oci­je­nio je da se po­nav­lja pri­ča kak­va je bi­la pri­je go­di­nu da­na s ta­daš­njim pre­mi­je­rom Ore­ško­vi­ćem i nje­go­vom ne­funk­ci­onal­nom Vla­dom. “Ovo je sve jed­na ve­li­ka la­kr­di­ja i sra­mo­ta”, oci­je­nio je. (h) SI­NI­ŠA HAJ­DAŠ-DON­ČIĆ sa­bor­ski zas­tup­nik SDP-a “Vr­lo jas­no smo rek­li: HSS ne­će su­dje­lo­va­ti ni u kak­vom pres­la­gi­va­nju tog ti­pa”, is­tak­nuo je Be­ljak u iz­ja­vi za Hi­nu. “Ža­los­no je što se part­ne­ri ne mo­gu do­go­vo­ri­ti oko jed­ne odre­đe­ne op­će stva­ri. Hr­vat­ska tr­pi zbog to­ga”, is­tak­nuo je o po­te­zu pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća. Pod­sje­tio je i da je Most “dva pu­ta ko­ali­rao s HDZ-om i dva pu­ta ra­ski­nuo ko­ali­ci­ju s HDZ-om”. (h) KRE­ŠO BE­LJAK pred­sjed­nik HSS-a “Vla­du na­ci­onal­nog je­dins­tva spo­me­nu­li smo is­klju­či­vo u kon­tek­s­tu kao jed­nu od te­orij­skih mo­guć­nos­ti, a ne kao op­ci­ju ko­ju pri­želj­ku­je­mo i za­zi­va­mo”, re­kao je Ivan Vr­do­ljak na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re. “HNS ne­će su­dje­lo­va­ti u Vla­di, ti­su­ću pu­ta smo na to od­go­vo­ri­li, pres­ta­ni­te nas gu­ra­ti u tu pri­ču, to pre­la­zi gra­ni­ce do­brog uku­sa”, po­ru­čio je. (h) IVAN VR­DO­LJAK pred­sjed­nik HNS-a Sa­bor­ski zas­tup­nik SDSS-a Mi­lo­rad Pu­po­vac iz­ja­vio je u če­t­vr­tak ka­ko oče­ku­je da će pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić uči­ni­ti sve da za­dr­ži sta­bil­nost Vla­de i par­la­men­tar­ne ve­ći­ne te po­ru­čio da će po­li­ti­ka ko­jom će se jam­či­ti sta­bil­nost Vla­de ima­ti nji­ho­vu po­dr­šku. Pu­po­vac je re­kao Hi­ni da “pre­mi­jer vo­di ra­ču­na o po­li­tič­koj sta­bil­nos­ti zem­lje. (h) MI­LO­RAD PU­PO­VAC sa­bor­ski zas­tup­nik SDSS-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.