Plen­ko­vić si­gur­no zna što ra­di, on u sva­koj si­tu­aci­ji ima sce­na­rij A, B i C

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (tk)

U Eu­rop­skoj puč­koj stran­ci (EPP), po­li­tič­koj obi­te­lji u EU ko­joj pri­pa­da HDZ i s ko­jom An­drej Plen­ko­vić nas­to­ji gra­di­ti što bli­že i us­kla­đe­ni­je od­no­se, nit­ko ju­čer ni­je imao po­seb­nih re­ak­ci­ja ili ko­men­ta­ra na Plen­ko­vi­ćev po­tez u Vla­di, no u nes­luž­be­nim raz­go­vo­ri­ma s lju­di­ma u Bruxel­le­su ko­ji do­bro poz­na­ju Plen­ko­vi­ća mo­že se ste­ći do­jam da je i za njih to bio neo­če­ki­van po­tez. – Ni­sam tak­vo što oče­ki­vao, no vje­ru­jem, poz­na­va­ju­ći ga, da to ni­je is­hi­tren po­tez. On ni­je na­gao, si­gur­no zna što ra­di. Si­gu­ran sam da i sad u ovoj neo­če­ki­va­noj si­tu­aci­ji ima spre­man sce­na­rij A, B i C – ka­že je­dan su­go­vor­nik, ko­ji je go­vo­rio pod uvje­tom ano­nim­nos­ti. U Eu­rop­skoj puč­koj stran­ci Plen­ko­vi­će­vu su lje­toš­nju po­bje­du i kas­ni­je for­mi­ra­nje Vla­de do­ži­vje­li kao znak po­li­tič­ke sta­bil­nos­ti, u što ih je, uos­ta­lom kao i hr­vat­sku jav­nost, uvje­ra­vao i sam An­drej Plen­ko­vić. U pr­vim re­ak­ci­ja­ma – ko­je tre­ba uze­ti s opre­zom jer nit­ko u Eu­ro­pi ne pra­ti u to­li­koj mje­ri po­li­tič­ki ra­zvoj do­ga­đa­ja u Hr­vat­skoj iz sa­ta u sat – ne­ma naz­na­ka da su europ­ski pu­ča­ni za­bri­nu­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.