Pad­ne li Ma­rić, pa­da i Vla­da. Os­ta­ne li Ma­rić, Plen­ko­vić mo­že od­go­di­ti od­lu­ke

Us­pi­je li opor­ba sku­pi­ti 76 ru­ku za ru­še­nje Ma­ri­ća, Plen­ko­vić je po Us­ta­vu du­žan pred­lo­ži­ti no­vog mi­nis­tra ili pod­ni­je­ti os­tav­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić iva.bo­ban-va­le­cic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Gla­so­va­nje o po­vje­re­nju mi­nis­tru fi­nan­ci­ja Zdrav­ku Ma­ri­ću idu­ćeg će tjed­na po­ka­za­ti ima li HDZ do­is­ta no­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu o ko­joj je go­vo­rio pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić. No ni su­pro­tan sce­na­rij, u ko­jem bi u Ma­ri­će­vu obra­nu sta­lo ma­nje od 76 zas­tup­ni­ka, ne bi auto­mat­ski zna­čio da Plen­ko­vić mo­ra odus­ta­ti od ide­je pres­la­ga­nja ve­ći­ne jer je opor­ba ona ko­ja u ovom ča­su mo­ra oku­pi­ti ve­ći­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.