Špa­co: Mo­gao je te­le­vi­zor za­vr­ši­ti na ne­či­joj gla­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (kl)

Au­to­mo­bil Stan­ka Pok­le­po­vi­ća Špa­ce, biv­šeg igra­ča i tre­ne­ra Haj­du­ka, ošte­ćen je u ne­sva­ki­daš­njem do­ga­đa­ju ka­da je net­ko u če­t­vr­tak u 10.20 sa­ti s osmog ka­ta u Su­ko­išan­skoj uli­ci ba­cio te­le­vi­zor!? – Ba­cio je te­le­vi­zor ko­ji je slu­čaj­no pao na moj au­to­mo­bil. Valj­da mu je bi­lo te­ško no­si­ti ga s osmog ka­ta pa je po­ba­cao sve odoz­go. Oči­to je pro­ma­šio, ni­je valj­da ci­ljao moj au­to­mo­bil. Ci­je­li krov mi je slu­pao na Maz­di 6, a ošte­tio je i vrata. Ka­žu mi da je šte­ta 30.000 ku­na. Što ću, ima i go­rih stva­ri od to­ga. Mo­gao je ne­kog i ubi­ti da je TV za­vr­šio na ne­či­joj gla­vi – ka­zao je Špa­co.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.