Pod okri­ljem no­ći pro­va­lio u fri­zer­ski sa­lon

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Po­li­ci­ja tra­ga za lo­po­vom ko­ji je u no­ći s 26. na 27. trav­nja pro­va­lio u je­dan fri­zer­ski sa­lon u Osječ­koj uli­ci u Pu­li. Na­kon što je obio vrata sa­lo­na, lo­pov je is­pre­me­tao stva­ri te po­bje­gao sa su­ši­lom, ši­ša­čem, ška­ra­ma, čet­ka­ma i bo­ja­ma za ko­su. Vlas­ni­ca sa­lo­na ošte­će­na je za ne­ko­li­ko ti­su­ća ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.