Za sve pr­va­ši­će Kri­že­va­ca iz­let u čo­ko­la­te­ri­ju He­do­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jl)

U tu svr­hu i da­lje se skup­lja no­vac u crowd­fun­ding kam­pa­nji ko­ju su po­kre­nu­le čo­ko­la­te­ri­ja He­do­na i ini­ci­ja­ti­va Vo­lim Kri­žev­ce Crowd­fun­ding kam­pa­nja za kup­nju opre­me po­treb­ne za Cho­co bar kri­že­vač­ke čo­ko­la­te­ri­je He­do­na već je u pr­vih ne­ko­li­ko da­na is­pu­ni­la svoj cilj, a to je da se pri­ku­pi 5000 do­la­ra. No tvor­ni­ca čo­ko­la­de ko­ju je os­no­va­la Udru­ga inva­li­da Kri­žev­ci i u ko­joj je za­pos­le­no šest oso­ba s inva­li­di­te­tom u su­rad­nji s gra­đan­skom ini­ci­ja­ti­vom Vo­lim Kri­žev­ce od­lu­či­la je nas­ta­vi­ti s kam­pa­njom. Do­dat­ni je cilj pri­ku­pi­ti 2000 do­la­ra s ko­ji­ma će svi pr­va­ši­ći gra­da Kri­že­va­ca do­bi­ti bes­pla­tan iz­let u Cho­co bar, ta­mo će mo­ći ku­ša­ti He­do­ni­ne pro­izvo­de i upoz­na­ti se s ra­dom tvor­ni­ce i nje­nim za­pos­le­ni­ci­ma. Za us­po­me­nu će do­bi­ti čo­ko­lad­no sr­ce na­prav­lje­no po­seb­no za njih. Otva­ra­nje Cho­co ba­ra pla­ni­ra­no je do kra­ja 2017. go­di­ne, a omo­gu­ćit će za­poš­lja­va­nje još pet oso­ba, od ko­jih su dvi­je oso­be s inva­li­di­te­tom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.