Na ‘Dan mu­dža­he­di­na’ kre­će ‘pro­ljet­na ofen­zi­va’

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Af­ga­nis­tan­ski ta­li­ba­ni pros­la­vi­li su ju­čer “Dan mu­dža­he­di­na” i po­če­tak “pro­ljet­ne ofen­zi­ve” na­zva­ne “Ope­ra­ci­ja Man­su­ri”, po ime­nu nji­ho­va ne­ka­daš­njeg čel­ni­ka, obe­ćav­ši da će pr­vens­tve­no ci­lja­ti “stra­ne sna­ge” ka­ko bi ih otje­ra­li iz zem­lje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.