J. Ko­re­ja: Ne­će­mo pla­ti­ti mi­li­jar­du do­la­ra Trum­pu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Juž­na Ko­re­ja od­ba­ci­la je ju­čer zah­tjev ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa da pla­ti ame­rič­ki pro­tu­ra­ket­ni sus­tav THAAD vri­je­dan mi­li­jar­du do­la­ra ko­ji dvo­je sa­vez­ni­ka pos­tav­lja kao od­go­vor na sje­ver­no­ko­rej­ske pri­jet­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.