Pra­izved­ba elek­tro­nič­ke ope­re u tu­ne­lu Grič za sa­mo 75 sret­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Na­kon nas­tu­pa mno­go­broj­nih ugled­nih ino­zem­nih i do­ma­ćih an­sam­ba­la za su­vre­me­nu glaz­bu, so­lis­ta, iz­ved­bi raz­no­vr­s­nih pro­je­ka­ta te sim­fo­nij­skih kon­ce­ra­ta Sim­fo­nij­skog or­kes­tra HRT-a i Za­gre­bač­ke fil­har­mo­ni­je, ve­če­ras, u su­bo­tu 29. trav­nja, 29. Mu­zič­ki bi­en­na­le Za­greb za­vr­ša­va u tu­ne­lu Grič pra­izved­bom pro­jek­ta “TE – un­der­cut ope­ra” za 8 pje­va­ča i elek­tro­ni­ku, nas­ta­log na na­rudž­bu MBZ-a. S ob­zi­rom na to da je na 75 ogra­ni­čen broj gle­da­te­lja i slu­ša­te­lja, ko­ji će po­di­je­lje­ni u dvi­je sku­pi­ne ula­zi­ti u tu­nel s dvi­je stra­ne, na­kon pra­izved­be u 20 sa­ti, bit će iz­ve­de­ne još dvi­je re­pri­ze, ve­če­ras u 22 sa­ta i u ne­dje­lju u 15 sa­ti. Autor par­ti­tu­re u osam sta­va­ka za pje­va­če Vo­kal­nog an­sam­bla An­tip­ho­nus je Da­li­bor Buk­vić, a elek­tro­nič­ku glaz­be­nu kom­po­nen­tu pot­pi­su­je Ana Hor­vat. Glaz­be­no-scen­sko dje­lo in­s­pi­ri­ra­no ne­sva­ki­daš­njim am­bi­jen­tom tu­ne­la Grič, nje­go­vom akus­ti­kom, po­vi­ješ­ću i u nje­mu za­te­če­nim nat­pi­si­ma re­ži­ra Na­ta­li­ja Ma­noj­lo­vić, obli­ko­va­telj svje­tla je Ma­ri­no Fran­ko­la, a kos­ti­mo­graf­ki­nja i sce­no­graf­ki­nja Ana Tris­c­hler.

Par­ti­tu­ru Da­li­bo­ra Buk­vi­ća uz glaz­bu Ane Hor­vat iz­vo­di an­sambl An­tip­ho­nus

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.