Bor­na Ko­tro­ma­nić u tren­du za­ši­lje­nih obr­va

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ić)

Na ne­dav­nom mod­nom do­ga­đa­nju u bi­je­lom di­zaj­ner­skog dvoj­ca El­fs naj­vi­še po­zor­nos­ti me­đu gos­ti­ma po­bu­di­la je Bor­na Ko­tro­ma­nić, i to ne sa­mo zbog ele­gant­ne bi­je­le opra­ve ne­go i zbog neo­bič­no obli­ko­va­nih obr­va ko­je je bi­lo te­ško ne uoči­ti. Ši­ljas­te obr­ve, ko­je će se mno­gi­ma uči­ni­ti ne­ured­ni­ma, za­pra­vo su naj­no­vi­ji trend ko­ji je osmis­li­la koz­me­ti­čar­ka At­he­na Pa­gin­ton, a obli­ku­ju se ta­ko da di­je­lo­ve obr­va vr­ho­vi­ma pr­sti­ju za­ši­lji­te i raz­li­či­to us­mje­ri­te.

Sil­ves­tar Stal­lo­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.