Mr.Lee & Iva­ne­sky pro­mo­vi­ra­li no­vi spot

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Glaz­be­ni­ci i ži­vot­ni part­ne­ri Ivan­ka Ma­zur­ki­je­vić i Da­mir Mar­ti­no­vić Mr­le spo­je­ni u du­et Mr.Lee & Iva­ne­sky pro­mo­vi­ra­li su pr­vi al­bum “Col­lors” i spot za tre­ći sin­će­mo gle u Dal­las Mu­sic Sho­pu u Ri­je­ci, gra­du u ko­jem i ži­ve. Ot­pje­va­li su ne­ko­li­ko pje­sa­ma uz prat­nju Vla­de Sim­cic­ha Va­ve i čla­no­va gru­pe Let 3.

In­s­pi­ra­ci­ja Ve­ći­na pje­sa­ma nas­ta­la je kao glaz­ba za film i ka­za­li­šte

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.