Stil­ski us­kla­đe­ni do­ni­je­li su da­šak vin­ta­ge do­ba u Za­greb

Već se­dam go­di­na vo­le se na re­la­ci­ji Za­greb-Berlin, njen mod­ni iz­ri­čaj svug­dje os­tav­lja do­jam kao da ni­je oda­tle, a i on uz nju sja­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Ana Her­ceg sce­na@ve­cer­nji.net

Jed­nom je pri­li­kom Ro­ma­no Bol­ko­vić, ured­nik i vo­di­telj HRT-ove emi­si­je “Ro­ma­no Bol­ko­vić – 1 na 1”, ot­krio da je Na­ta­lia Irons, s ko­jom je u sed­mo­go­diš­njoj ve­zi, iz te­me­lja pro­mi­je­ni­la nje­gov ži­vot. No či­ni se ka­ko mu pro­fe­so­ri­ca en­gle­skog i nje­mač­kog je­zi­ka, ko­ja je ve­ći­nu ži­vo­ta pro­ve­la u Ber­li­nu, gdje i da­nas ži­vi, ni­je pro­mi­je­ni­la sa­mo ži­vot ne­go je utje­ca­la i na nje­gov mod­ni iz­ri­čaj. Čes­to je na­zi­va­ju jed­nom od naj­za­nim­lji­vi­je odje­ve­nih jav­nih da­ma, po­ja­vom pli­je­ni po­zor­nost gdje god se po­ja­vi, a uz nju i Ro­ma­no­ve odjev­ne kom­bi­na­ci­je do­la­ze u pr­vi plan. Ta­ko je bi­lo i na za­gre­bač­kom Tr­gu Pe­tra Pre­ra­do­vi­ća gdje ih je uhva­tio naš fo­to­graf. – Ne do­go­va­ra­mo se o to­me što će­mo odje­nu­ti. Za­pra­vo sam već odus­ta­la od to­ga – na­ša­li­la se us­pješ­na bri­ne­ta ko­ja sva­ki slo­bo­dan tre­nu­tak ko­ris­ti za do­la­zak u Hr­vat­sku.

U tren­du Na­ta­lia je ge­nij odi­je­va­nja, a i Ro­ma­no se, ka­že, pod utje­ca­jem oca uvi­jek odi­je­vao u Ita­li­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.