Po­li­ti­ča­ri Thom­p­so­nu za­bra­ni­li nas­tup u Aus­tri­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Pje­vač Mar­ko Per­ko­vić Thom­s­pon tre­bao je nas­tu­pa­ti udvo­ran i Bez i r ks sport ha l le u aus­trij­skom gra­du Krem­smüns­te­ru, a li­je kon­cert ot­ka­zan. To se već do­go­di­lo u Švi­car­skoj, Nje­mač­koj i Ni­zo­zem­skoj gdje su ta­ko­đer za­bra­ni­li kon­cert poz­na­to­ga hr­vat­skog pje­va­ča. Nas­tup je ot­ka­za­nu po­s­ljed­nji tre­nu­tak na ini­ci­ja­ti­vu ne­ko­li­ko stra­na­ka i gra­đan­skih an­ti­fa­šis­tič­kih or­ga­ni­za­ci­ja ko­je ga, pi­šu ta­moš­nji me­di­ji, sma­tra­ju ul t r a na­ci­ona­lis­tič­kim glaz­be­ni­kom .“Mi smo or­ga­ni­za­to­ra kon­cer­ta oba­vi­jes­ti­li da grad­ska dvo­ra­na vi­še ne sto­ji na ras­po­la­ga­nju. Žao mi je da je do ovog doš­lo. Ja sam pro­tiv sva­ke vr­ste ek­s­tre­miz­ma. Ubu­du­će ma­lo bo­lje pro­vje­ra­va­ti ko­mu iz­da­je­mo dvo­ra­nu”, re­kao je gra­do­na­čel­nik Krem­smüns­te­ra Ger­hard Ober­n­ber­ger iz Aus­trij­ske na­rod­ne stran­ke (ÖVP).

Sta­ri pro­blem Sa slič­nim za­bra­na­ma pje­vač se su­sre­tao i pri­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.