Lo­vre­nu no­vi ugo­vor od 6 mi­li­ju­na eura po se­zo­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

De­jan Lo­vren pot­pi­sao je no­vi ugo­vor s Li­ver­po­olom. Na­kon vi­še­mje­seč­nih pre­go­vo­ra hr­vat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac pot­pi­sao je za red­se do 2021. go­di­ne. Lo­vren bi tjed­no na­vod­no tre­bao za­ra­đi­va­ti 115.000 eura, od­nos­no oko 6 mi­li­ju­na eura go­diš­nje. – Da­nas sam naj­sret­ni­ji čo­vjek na svi­je­tu, to je kao os­tva­re­nje sna. Uvi­jek mi je bio san os­ta­ti du­go u klu­bu ko­ji vo­lim, a to je Li­ver­po­ol – re­kao je Lo­vren pri­li­kom pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.