“Dje­co, ko­paj­te nos i je­di­te šmr­klje! Bit će­te zdra­vi­ji!”

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Una­toč uvri­je­že­nom miš­lje­nju da je ko­pa­nje no­sa štet­na na­vi­ka, pul­mo­log Fri­edrich Bis­c­hin­ger tvr­di da su dje­ca ko­ja ko­pa­ju nos i je­du šmr­klje zdra­vi­ja jer one sa­dr­že sas­to­jak slu­zi ko­ji iz­gra­đu­je i ja­ča imu­ni­tet. Naj­vi­še Di­ners po­pus­ta ikad!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.