Na­kon ne­sre­ća dje­cu će tje­ši­ti pli­ša­ni med­vje­di­ći

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Es­ton­ska po­li­ci­ja usko­ro će u svo­jim pa­trol­nim vo­zi­li­ma ima­ti pli­ša­ne med­vje­di­će ko­ji će slu­ži­ti da se utje­še dje­ca na­kon auto­mo­bil­skih i os­ta­lih ne­sre­ća ili dru­gih za njih uz­ne­mi­ru­ju­ćih i tra­uma­tič­nih si­tu­aci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.