Trav­nja Op­s­ta­ju zbog ovis­ni­ka o pro­tiv­ni­ci­ma dr­ža­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Pro­s­vje­di pro­tiv Fr­lji­ća u Spli­tu... Kad bis­te zbro­ji­li Fr­lji­ća i nje­go­vu pu­bli­ku i do­da­li im sr­p­ske No­vos­ti i nji­ho­vu pu­bli­ku, Dra­ga­na Mar­ko­vi­nu i nje­go­vu pu­bli­ku, Ma­tu Ka­po­vi­ća i nje­go­vu pu­bli­ku, Snje­ža­nu Kor­dić i nje­zi­nu pu­bli­ku, Mi­lo­ra­da Pu­pov­ca i nje­go­vu pu­bli­ku, još uvi­jek bi to bi­lo – nu­la ci­je­lih i ne­što pos­to gra­đa­na Hr­vat­ske. Una­toč to­me za­ba­va oko njih u jav­nos­ti i te ka­ko je in­ten­ziv­na i traj­na. Tre­ba li im pri­da­va­ti to­li­ko po­zor­nos­ti i po­ti­ca­ti im osje­ćaj da ne­što zna­če u bez­nad­noj tjes­no­ći i tje­sko­bi iz­me­đu nu­le i je­dan, iz ko­je ni­ka­da ne mo­gu is­ko­ra­či­ti? Fr­ljić zna da ni­kad ne­će bi­ti re­da­telj, No­vos­ti zna­ju da ni­kad ne­će ima­ti či­ta­te­lje, Mar­ko­vi­na i Ka­po­vić zna­ju da ni­kad ni za što ne­će bi­ti iz­a­bra­ni, Snje­ža­na Kor­dić zna da nje­zin je­zik iz gro­ba ne mo­že us­kr­s­nu­ti ne­go mo­že sa­mo za­uda­ra­ti, Pu­po­vac zna da u svom sr­bo­va­nju vi­še ni­kad ne­će ima­ti pen­dre­ke i za­tvo­re. A svi zna­ju da im je zna­če­nje u druš­tvu oko nu­le. Pa su nji­ho­va je­di­na šan­sa Hr­va­ti ovis­ni o pro­tiv­ni­ci­ma dr­ža­ve (ni­sam iz­nim­ka), ko­ji ih ne zna­ju os­ta­vi­ti na pri­rod­nom mjes­tu, u nji­ho­voj uza­lud­nos­ti. U nu­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.